Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος

 Αναπληρώτρια Διευθύντρια: ΧΑΛΙΠΗΛΙΑ Νομική – Νεκταρία
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 61243
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: prosopikou@rhodes.gr

 

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.  Στη Διεύθυνση, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

 Τμηματάρχης: ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ Μαρία
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 61304
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: symvoulio@rhodes.gr
mmanolitsi@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων είναι οι εξής:

 1. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων και οποιοσδήποτε άλλη διοικητική πράξη είναι απαραίτητη). Έχει την ευθύνη της κατανομής των ερωτημάτων των δημοτικών συμβούλων προς τους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους συμβούλους και διαβιβάζει τις απαντήσεις έγκαιρα.
 2. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατομικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, καθώς και το Γενικό Γραμματέα (οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών οργάνων και οποιοσδήποτε άλλη διοικητική πράξη είναι απαραίτητη).
 3. Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και προς το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 4. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
 5. Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.
 6. Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ
Τηλέφωνα:2241361304, 375
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλέφωνα: 2241361306, 307, 376
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τηλέφωνα: 2241361339, 301, 359
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τηλέφωνα: 2241361221
Hλ.Ταχ: epz@rhodes.gr
 Τμηματάρχης: ΚΡΗΤΙΚΟΣ Μιχαήλ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 61241, 22413 61236
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tdioikisis@rhodes.gr
protokolo@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Διοίκησης είναι οι εξής:

 1. Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
 2. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
 3. Παρέχει Γραμματειακή υποστήριξη προς τον Γενικό Διευθυντή του Δήμου.
 4. Οργανώνει βάσει σχεδίου, τους χώρους που προορίζονται για την τοποθέτηση των παραδιδόμενων από τις δημοτικές υπηρεσίες αρχείων. Μεριμνά για την διευθέτηση του αρχειακού υλικού του Δήμου σε συνεργασία με τις παραδίδουσες σ΄ αυτό υπηρεσίες, καθώς για την συντήρηση και φύλαξη αυτού.
 5. Μεριμνά για την περιοδική εκκαθάριση του αρχείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 6. Αναπαράγει κατ΄ εντολή ή προηγούμενη άδεια αντίγραφα εκ των τηρουμένων εγγράφων.
 7. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
 8. Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 9. Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
 10. Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.
 11. Υποδέχεται και παρέχει πληροφορίες, κατευθύνσεις ή οδηγίες προς τον πολίτη για τις δημοτικές υπηρεσίες. Ενημερώνει τους δημότες για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του και τους εφοδιάζει με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. Επίσης παραλαμβάνει υποδείξεις προτάσεις και παράπονα των δημοτών.
 12. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
 13. Μεριμνά για την αναπαραγωγή και μεταφορά ενδοϋπηρεσιακά όλων των απαραίτητων εγγράφων καθώς και για την επίδοση ανακοινώσεων και προσκλήσεων.
 Τμηματάρχης: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ιγνάτιος
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 61329
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: misthodosia@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Μισθοδοσίας είναι οι εξής:

 1. Συνεργάζεται με το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα που αφορούν στις αυξήσεις, ωριμάνσεις, άδειες και ότι άλλο έχει σχέση με το προσωπικό, μόνιμο, αορίστου και έκτακτο.
 2. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία πληρωμής όλου του τακτικού προσωπικού.
 3. Ασχολείται με τη μισθοδοσία όλου του προσωπικού του Δήμου, συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις και ελέγχει γενικά τα μισθοδοτικά τους θέματα.
 4. Ενημερώνει το μηχανογραφικό πρόγραμμα μισθοδοσίας με τα ατομικά μισθολογικά στοιχεία των εργαζομένων.
 5. Φροντίζει για τα ένσημα των εργαζομένων (μηχανογραφικά και επικόλληση στα βιβλιάρια).
 6. Φροντίζει για την εκκαθάριση των μισθοδοτικών καταστάσεων (ταμεία εργαζομένων, δάνεια, εξαγορές κ.λπ.).
 7. Συντάσσει τις βεβαιώσεις αποδοχών του προσωπικού για την Εφορία και παραδίδει στο τέλος κάθε χρόνου την οριστική δήλωση αποδοχών στην Εφορία.
 8. Τηρεί αρχείο για όλες τις μισθοδοσίες προσωπικού παρελθόντων ετών.
 9. Ενημερώνει το προσωπικό εγγράφως για τα μισθολογικά τους στοιχεία.
 Τμηματάρχης: ΧΑΛΙΠΗΛΙΑ Νομική – Νεκταρία
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 61240, 41
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tprosopikou@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι εξής:

 1. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.
 2. Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης και την κατάρτιση/ επικαιροποίηση των περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.
 3. Παρακολουθεί την κάλυψη  των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήμου  με στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
 4. Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.
 5. Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
 6. Μεριμνά για την εφαρμογή του  συστήματος  αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 7. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
 8. Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον προσδιορισμό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνουμένων  μέτρων βελτίωσης.
 9. Σχεδιάζει, εισηγείται  και οργανώνει  προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
 10. Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο Δήμο με τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων ( πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).
 11. Μεριμνά για την τήρηση των  νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις  του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του ( πχ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).
 12. Μεριμνά για τη  διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
 13. Τηρεί τα Μητρώα του  Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή ( προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.
 14. Σχεδιάζει και  εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ( τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
 15. Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας.
 16. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
 17. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό, κλπ).
 18. Εισηγείται και φροντίζει σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους για την παροχή κινήτρων, βραβείων, επαίνων και λοιπών σε μέλη ή ομάδες προσωπικού, που η παροχή των υπηρεσιών τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και χαίρει επιβραβεύσεως.
 19. Εκδίδει κάθε είδους  βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.
 20. Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήμο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 21. Παρέχει εφόσον ζητείται και είναι δυνατή στήριξη σε όλα τα σωματεία εργαζομένων του Δήμου είτε σε επίπεδο γραμματειακής υποστήριξης είτε προώθησης των αποφάσεων τους αρμοδίως.