ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (Έντυπο 1)
 2. Φωτοαντίγραφο γνωμάτευσης ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας) με το ποσοστό αναπηρίας και το είδος αναπηρίας ή φωτοαντίγραφο Δελτίου Στάθμευσης «Α.Μ.Α» εν ισχύ αν υπάρχει.
 3. Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση ενοικίασης (στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο θα προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Κ.Ω)
 4. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενής α βαθμού και σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία).
 5. Φωτοτυπία άδεια διπλώματος οδηγού
 6. Συμπληρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση:
 7. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής αίτησης από τον αιτούντα, απαιτείται πρόσφατη εξουσιοδότηση του Αμεα προς τον αιτούντα.
 8. Σε περίπτωση που το ΑΜΕΑ είναι ανήλικο θα προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το αίτημα θα γίνεται από το γονέα.
 9. Σε περίπτωση που η μετακίνηση του ΑΜΕΑ γίνεται με αυτοκίνητο συγγενικού προσώπου θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση από το οδηγό του οχήματος που να δηλώνει ότι μεταφέρει τον δικαιούχο.

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

 • ΑΜΕΑ που διαθέτουν θέση στάθμευσης σε πρασιά, pilotis ή κλειστό χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας τους δεν δικαιούνται παραχώρηση θέσεως στάθμευσης επί της οδού.
 • Η θέση στάθμευσης σε ΑΜΕΑ αφορά και ισχύει αποκλειστικά για το φυσικό πρόσωπο ΑΜΕΑ και αίρεται αυτοδίκαια στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας του δικαιούχου ή/και χρήσης της θέσης στάθμευσης από πρόσωπο διαφορετικό αυτού για το οποίο χορηγήθηκε.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ

Για την ανανέωση της άδειας, θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλλει  εκ νέου σχετική αίτηση (Έντυπο 1) εντός δύο μηνών πριν τη λήξη της, συνοδευόμενη από τα παραπάνω δικαιολογητικά που δεν είναι σε ισχύ

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση