15. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

Δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Πιστοποιητικό Μόνιμης Κατοικίας
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα , Ε1 από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Ε9
  5. Ιατρική γνωμάτευση για πρόβλημα Υγείας (αν υπάρχει)
  6. Πιστοποιητικό Αναπηρίας (αν υπάρχει)
  7. Έγγραφο από την Υπηρεσία που ζητεί το εν λόγω Πιστοποιητικό και ο λόγος χρήσης του.
  8. Αίτηση από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση