12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Δικαιολογητικά:

1. Έντυπο Συναίνεσης με το γνήσιο της υπογραφής όλων των ενήλικων μελών.

2. Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο με διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών από τον επόμενο μήνα της υποβολής αίτησης. Εάν λήγει νωρίτερα απαιτείται πρώτα τροποποίηση/ανανέωση του και μετά η αίτηση για το Επίδομα.

3. ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι)

4. Λογ/σμό Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η. κλπ.)

5. Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (ΙΒΑΝ) του αιτούντα (δικαιούχος ή συνδικαιούχος)

6. Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας

7. Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)

8. Οικονομικά στοιχεία: τελευταίο Ε1 & Εκκαθαριστικό σημείωμα

9. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

10. Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της για αλλοδαπούς

11. Στην περίπτωση διάστασης ή αίτησης διαζυγίου ή διαφορετικής σύνθεσης νοικοκυριού από αυτήν που εμφανίζεται στο σύστημα απαιτείται προσκόμιση επίσημου δικαιολογητικού τεκμηρίωσης της μεταβολής (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, πιστ/κό γάμου κτλ.)

12. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας προσκομίζεται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι ένας μόνο γονέας ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων (ενδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι είναι άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος ή ο έτερος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα)

13. Σε περίπτωση οικογένειας με απροστάτευτο/α τέκνο/α προσκομίζεται δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας αυτού/ών σε μέλος του νοικοκυριού.

14. Βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων μελών από το σχολείο.

15. Έντυπο συναίνεσης – υπεύθυνη δήλωση για το πρόγραμμα Επίδομα Στέγασης

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για την πενταετή παραμονή του αιτούντα στη χώρα (ημεδαπού ή αλλοδαπού), εφόσον αυτή δεν μπορεί να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσκομιστεί κάποιο δικαιολογητικό. (π.χ.: αποδεικτικό φοίτησης σε σχολείο ή ανώτερη σχολή, φορολογικές δηλώσεις στις οποίες εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος, αποδεικτικό μίσθωσης κατοικίας).

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση