13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Δικαιολογητικά:

Η υποβολή αίτησης γίνεται από την μητέρα

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
 2. ΑΜΚΑ παιδιού
 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αιτούσας
 5. Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους
 6. Φωτοτυπία ΕΝΦΙΑ
 7. Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email).
 8. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού αιτούσας (η αιτούσα να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος)
 9. Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Σε περίπτωση πολίτη κράτους – μέλους Ε.Ε. που δεν έχει οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα υποβάλλεται δημόσιο έγγραφο απόδειξης της οικογενειακής του κατάστασης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης.
 • Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ για περιπτώσεις:

 • Αποβίωσης της μητέρας προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο ληξιαρχική πράξη θανάτου της.
 • Που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής αλλοδαπός προσκομίζεται ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
 • Δικαιούχου που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι πολίτης τρίτης χώρας προσκομίζεται άδεια διαμονής.
 • Ανάθεσης επιτροπείας του παιδιού σε φυσικό πρόσωπο προσκομίζεται σχετική δικαστική απόφαση ή σχετική διαταγή ανάθεσης.
 • Αναγνώρισης τέκνου προσκομίζεται η συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης.

ΤΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΡΧΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση