8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Δικαιολογητικά:

Α) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ απαιτείται:

 1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 2. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ο αιτών να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος).
 3. ΑΜΚΑ και ΑΦΜ (ΑΦΜ και για ανήλικους δικαιούχος).
 4. Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους.
 5. Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email).
 6. Βιβλιάριο υγείας.
 7. Απόφαση ΚΕΠΑ παλιά και νέα εάν υπάρχει).

Β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ απαιτείται:

 1. Νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, πληρεξούσιο σε ισχύ, απόφαση δικαστικής συμπαράστασης).
 2. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αντιπροσώπων
 3. Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email)
 4. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και νομιμοποιητικό έγγραφο επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου (αφορά γονείς).

6. Τα άτομα 19-25 ετών που φοιτούν σε (σε οποιαδήποτε βαθμίδα) θα προσκομίζουν βεβαίωση φοίτησης.

 

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση