11. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Δικαιολογητικά:

1.ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι)

2.Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού

3.Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (ΙΒΑΝ) του αιτούντα (δικαιούχος ή συνδικαιούχος)

4.Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας

5.Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)

6.Οικονομικά στοιχεία: τελευταίο Ε1 & Εκκαθαριστικό σημείωμα

7.Λογαριασμό Δ.Ε.Η.

8.Λογαριασμό Δ.Ε.Κ.Ο  στο όνομα του αιτούντα

9.Για άνεργο/η κάρτα ανεργίας θεωρημένη

10.Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

11.Έντυπο Συναίνεσης με το γνήσιο της υπογραφής όλων των ενήλικων μελών

12.Άδεια παραμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς και όπου απαιτείται βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής από την Περιφέρεια

13.Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Ε2 ή Ε9

14.Αποδεικτικά πληρωμών εισοδημάτων του τελευταίου εξαμήνου (μισθοί, επιδόματα, κτλ.)

15.Στην περίπτωση διάστασης, αίτηση διαζυγίου

16.Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας το αντίστοιχο δικαιολογητικό

17.Βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων μελών από το σχολείο.

18.Έντυπο συναίνεσης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση