13. ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία Ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3. Πιστοποιητικό Μόνιμης Κατοικίας

4. Αποδεικτικό στοιχείο έκτακτου γεγονότος

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή Ε1 από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου, και Ε9

6. Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνονται συνοικούντα μέλη και τα επιδόματα- βοηθήματα που τυχόν λαμβάνουν.

7.  Αίτηση από τη Διεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση