Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδ/σου

Εμπορικός Λιμένας Ρόδου

Γενική περιγραφή υπηρεσίας

Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου αποτελούνται από την Κεντρική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά γραφεία.
Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:

α) Διεύθυνση εκμετάλλευσης και διοικητικού
β) Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών.

Τα περιφερειακά γραφεία ιδρύονται στα περιφερειακά των νησιών Καρπάθου-Κάσου-Σύμης-Χάλκης και Μεγίστης και υπάγονται απευθείας στην κεντρική υπηρεσία.

Α. Διεύθυνση εκμετάλλευσης και διοικητικού
Τη διεύθυνση εκμετάλλευσης και διοικητικού συγκροτούν:
α) το τμήμα εκμετάλλευσης
β) το τμήμα διοικητικού-οικονομικού
γ) το γραφείο ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων
δ) το γραφείο νομικών υποθέσεων
Οι αρμοδιότητες καθενός από τα παρακάτω τμήματα ορίζονται ως εξής:

α. Τμήμα εκμετάλλευσης
Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσίας και μέσων (Διοίκηση) που ανήκουν στο Λιμενικό Ταμείο καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε πλοία και σε τρίτους.
Βεβαίωση δικαιωμάτων.

β. Τμήμα διοικητικού-οικονομικού
Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και η μέριμνα εκπαίδευσης και κατάλληλης αξιοποίησης του.
Η μέριμνα διακίνησης της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων. Η μέριμνα για την φύλαξη των κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που ανήκουν στο Λιμενικό Ταμείο.
Η μέριμνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας.
Η μέριμνα για τον καθαρισμό των γραφείων, χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του Λιμενικού Ταμείου.
Η παρακολούθηση και διεκπεραίωση θεμάτων ΠΣΕΑ.
Η μέριμνα για έγκαιρη εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμενικού Ταμείου των παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες και η έγκυρη πληροφόρηση τους σε θέματα που τους αφορούν.
Η βεβαίωση από τον προϊστάμενο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, αντιπαραβάλλοντας τα με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.
Η μέριμνα για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
Η μέριμνα για την κατάρτιση-τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του.
Η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού ισολογισμού και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.
Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού.
Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου και η πληρωμή κάθε υποχρέωσης του Λιμενικού Ταμείου.
Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.
Η μέριμνα εκποίησης κάθε περιουσιακού στοιχείου.
Η λογιστική παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με την οικονομική διαχείριση.
Η μέριμνα διαχείρισης υλικού του Ταμείου.
Η συγκέντρωση και τήρηση των στατιστικών στοιχείων από όλους τους τομείς δραστηριότητας του Λιμενικού Ταμείου.
Η τήρηση βιβλίου υλικών απογραφής.
Η τήρηση γενικού αρχείου.

γ. Γραφείο ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων
Η κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Ταμείου, η λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισμού και καθώς και η υποστήριξη σε εξειδικευμένους τομής της (ηλεκτρονικής) πληροφορικής.

δ. Γραφείο νομικών υποθέσεων
Στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας αυτής ανάγονται:
Η παράσταση και η προάσπιση των συμφερόντων του Λιμενικού Ταμείου στα δικαστήρια.
Η γνωμοδότηση για θέματα νομικής φύσεως και παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας νομικής φύσεως που του ανατίθεται.
Η νομική επεξεργασία συμβάσεων.
Η τήρηση αρχείου νομικών υποθέσεων.

Β. Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών
Τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών συγκροτούν:
α. το τμήμα ανάπτυξης-κατασκευών και συντήρησης έργων.
Β. το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συντήρησης μηχανημάτων.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αυτής ανάγονται στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται ως εξής:

α. τμήμα ανάπτυξης-κατασκευών και συντήρησης έργων
Η εκπόνηση του προγράμματος ανάπτυξης των εγκαταστάσεων των χώρων δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου.
Ο χειρισμός των θεμάτων, που αφορούν τις ζώνες του λιμένα καθώς και θεμάτων ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.
Η εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών έργων υποδομής και κτιρίων.
Η αποτύπωση των έργων και εγκαταστάσεων του λιμένα.
Η λειτουργία σχεδιαστηρίου.
Η δημοπράτηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, λειτουργία, παραλαβή, συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων του Λιμενικού Ταμείου.
Η εκτέλεση μικρών έργων με αυτεπιστασία.
Η επιμέλεια του πράσινου στις περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου.
Η εκπόνηση κανονισμών χρήσης των έργων και εγκαταστάσεων του Λιμενικού Ταμείου.
Η τήρηση και ενημέρωση αρχείου έργων (μελετών, στοιχείων κατασκευής συντήρησης επισκευής έργων υποδομής και κτιρίων και κόστους αυτών).

β. τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συντηρήσεις μηχανημάτων
Η εκπόνηση προγράμματος και μελετών ανάπτυξης και ανανέωσης ηλεκτρομαγνητικού εξοπλισμού.
Η μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων προς αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών.

Περιφερειακά Γραφεία Νήσων:

 1. Καρπάθου
 2. Κάσου
 3. Σύμης
 4. Χάλκης
 5. Μεγίστης

(Δεν έχουν επανδρωθεί και υπάγονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία).

Οι αρμοδιότητες καθενός των περιφερειακών γραφείων ορίζονται ως εξής:

 • Η τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου καθώς και του γενικού αρχείου, η παραλαβή, διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
 • Η διοικητική μέριμνα λειτουργίας του γραφείου.
 • Η μέριμνα βεβαίωσης και είσπραξης όλων των δικαιωμάτων του Λιμενικού Ταμείου και η επιμέλεια συγκέντρωσης και κατάθεσης κάθε μέρα των εσόδων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Η τήρηση στατιστικών στοιχείων κίνησης των λιμένων δικαιοδοσίας του γραφείου (εμπορευματικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, αλιευτικής, τουριστικής κλπ) και υποβολή τούτων στην κεντρική υπηρεσία. Ο έλεγχος των ναυτικών πρακτορείων, ναυτικών γραφείων, πλοίων για την κανονική είσπραξη και απόδοση των υπέρ του Λιμενικού Ταμείου επί της τιμής των εισιτηρίων.
 • Η τήρηση βιβλίων απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας του Λιμενικού Ταμείου που βρίσκεται στην περιοχή του περιφερειακού γραφείου.
 • Η μέριμνα παρακολούθησης της κατάστασης των εν γένει λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων και μέσων και άμεση ενημέρωση της κεντρικής υπηρεσίας.
 • Η μέριμνα επίβλεψης και επιστασίας των εκτελούμενων έργων και εγκαταστάσεων του Λιμενικού Ταμείου στην περιοχή δικαιοδοσίας του γραφείου, σύμφωνα με τις οδηγίες της κεντρικής υπηρεσίας. Η περιοδική ενημέρωση της κεντρικής υπηρεσίας επί όλων των θεμάτων που απασχολούν το περιφερειακό γραφείο καθώς και η άμεση ενημέρωση της επί εκτάκτων συμβάντων και γεγονότων που αφορούν στους λιμένες δικαιοδοσίας του γραφείου.

Μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι.

 1. Ανάπτυξη και ανάδειξη Λιμενικών εγκαταστάσεων, μέσω συμπράξεων ΄΄ΣΔΥΤ΄΄ (Συμπράξεις Δημοσίου) .
 2. Εκμετάλλευση Μαρίνας – Καρνάγιου – Επικίνδυνων φορτίων.
 3. Διαχείριση Περιβάλλοντος (Απόβλητα πλοίων) .
 4. Συντήρηση Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
 5. Εφαρμογή ISPS και Συνθήκης Schengen εντός Λιμενικών Ζωνών.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- Πρόεδρος
2. ΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  Αντιπρόεδρος
3. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Δημοτικός Σύμβουλος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΣΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-Δημότης
2. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ-Δημότης
3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Δημοτικός Σύμβουλος

Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς Δημότες-Πολίτες.

Οτιδήποτε μια Υπηρεσία υποχρεούται να παρέχει (Γνήσιο Υπογραφής, Ακριβή Αντίγραφα) καθώς και μέριμνα για άτομα με ειδικές ανάγκες στις Λιμενικές εγκαταστάσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου
85 100 ΡΟΔΟΣ
(Στην ανωτέρω Διεύθυνση μπορούν να απευθυνθούν
και οι ενδιαφερόμενοι για παροχή πληροφοριών
σχετικά με την Μαρίνα Μανδρακίου Ρόδου .)
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας – Fax :
22410-34975 (Πρόεδρος Δ.Σ., ,)
22410-34778 (Διευθυντής Εκμετάλλευσης & Διοικητικού)
22410-27788 (Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
22410-27242 (Λογιστήριο)
22410-34856 (Γραμματεία – Τμήμα Εκμετάλλευσης)
22410-27131 (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)
22410-37927 (Μαρίνα Μανδρακίου Ρόδου)
Fax 22410-34778, 22410-34949
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
E-mail :
limenik@yahoo.gr

 

Διευθυντής Εκμετάλλευσης
& Διοικητικού :
Αξιώτης Επαμεινώνδας
Τηλ. 22410-34778
Fax 22410-34778
Προϊστάμενος Τεχνικών
Υπηρεσιών :
Βασιλόπουλος Δημοσθένης
Τηλ. 22410-27788
FAX 22410-34946
Τμήμα Εκμετάλλευσης : Τμηματάρχης δεν έχει
τοποθετηθεί έως σήμερα.
Γραφείο Μαρίνας
Μανδρακίου :
Υπεύθυνος : Σαρικάς Γεώργιος
Τηλ. 22410-37927
FAX 22410-37927
Τμήμα Διοικητικού
– Οικονομικού :
Τμηματάρχης : Αντωνόγλου Εμμανουήλ
Τηλ. 22410-27242
Γραφείο Νομικών
Υποθέσεων :
Δικηγόρος, Παρασκευάς Παναγιώτης
Τηλ. 22410-25904


Ωράριο Λειτουργίας – Ωράριο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ωράριο Λειτουργίας : 07.30 – 15.00 (Δευτέρα – & Παρασκευή)

Ωράριο Εξυπηρέτησης Πολιτών : 09.00 – 15.00 (Δευτέρα – & Παρασκευή)