Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου είναι οι εξής:

 1. Τμήμα ΚΕΠ Αρχαγγέλου

Οι αρμοδιότητες του τμήματος ΚΕΠ Αρχαγγέλου είναι οι εξής:

 1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
 2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
 5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
 6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
 7. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
 8. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
 9. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
 Τμηματάρχης: ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2244360400-60401-60402
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

 

 1. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων
Tμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων

    Το τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους γραφεία:

 • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων και Διαχείρισης Υλικού
 • Γραφείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Αθλητισμού
 Τμηματάρχης: ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2244360245
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: flamprianou@rhodes.gr

 

 

 1. Τμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας

 Το τμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους γραφεία:

 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας
 • Γραφείο Καθαριότητας
 • Γραφείο Χορήγησης Αδειών Επιχειρήσεων
 • Γραφείο Κοιμητηρίων
 Τμηματάρχης: ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2244360204
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gstavroulis@rhodes.gr