2ο βραβείο

Αρχιτέκτονας:

Βασίλειος Βασιλόπουλος

Συνεργάτες:

Χαρίλαος Παπαευστρατίου

Τεχνική έκθεση