Το Σάββατο 21 Ιουλίου του 2018 θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη της Αγίας Μαρκέλλα στην Δ.Κ. Παστίδας, στο πλαίσιο της οποίας θα διατεθούν (43) θέσεις υπαίθριου εμπορίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.

Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η      Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, μέχρι τις 14:00, οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο της Δ.Κ. Παστίδας. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές της.
  • Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.
  • Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.
  • Δημοτική ενημερότητα (άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.).
  • Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας ή σε περιπτώσεις αλλοδαπών επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
  1. Επιπλέον απαιτείται:
  • Βιβλιάριο ή πιστοποιητικό Υγείας για πώληση τροφίμων – ποτών.
  • Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών, (περίπτωση τροχήλατων καντινών).

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος καθώς επίσης και τα μέτρα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία του συνόλου των ζητουμένων δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της κλήρωσης.

Σημειώνεται ότι το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.

Έχει οριστεί Επιτροπή Εμποροπανηγύρεως, σύμφωνα με τη σχετική κανονιστική, η οποία αποτελείται από τους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των ενστάσεων των ενδιαφερομένων, την παραχώρηση των θέσεων στους δικαιούχους, τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασής τους και γενικά για την εν γένει διαχείριση της πανηγύρεως.

 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας

Πάττας Σάββας

NO COMMENTS