Ξεκίνησε την Πέμπτη 17η Φεβρουαρίου 2022, το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου ΔΙΑΓΟΡΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο συμβασιοποιήθηκε στις τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες παντακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (391.546,45€), έπειτα από την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού.
Το έργο δρομολογήθηκε από τη δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο. Στη χρηματοδότηση αυτού συνέδραμαν καθοριστικά ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και ο τότε Υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

Τη μελέτη συνέταξε το Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, υπό την καθοδήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) ΠΕ Ρόδου. Η σύμβαση του έργου, υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη.

Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, συμβασιοποιήθηκε στις τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες παντακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (391.546,45€), έπειτα από την ολοκλήρωση ανοικτού διαγωνισμού για τον οποίο προσφέρθηκε ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω του ειδικού δημόσιου προσβάσιμου χώρου «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ και της ιστοσελίδας του Δήμου Ρόδου.
Η μελέτη του Έργου
Το έργο αφορά στις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης μεμονωμένων στοιχείων του συγκροτήματος που παρουσιάζουν έντονη παθολογία. Ιδιαίτερα εστιάζει στην ανακατασκευή και οργάνωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του μνημείου και συγκεκριμένα προβλέπεται:
– Η αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου με νέους τύπου led,
– Η διευθέτηση καλωδίων σε ολόκληρη την έκταση του γηπέδου και η τοποθέτηση νέων πινάκων ασφαλείας,
– Η αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού ασφαλείας,
-Η εγκατάσταση εφεδρικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος),
– Η επισκευή και επέκταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων,
– Η εγκατάσταση σύγχρονου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και
– Η εγκατάσταση δικτύου ασθενών ρευμάτων.

Επιπρόσθετα θα εκτελεσθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες:
– Η αποκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης,
– Η απομάκρυνση αλουμινένιας κατασκευής στη σκεπαστή εξέδρα και αντικατάσταση με υαλοστάσια,
– Η κατασκευή WC AMEA και επισκευή των υφισταμένων WC,
– Η επισκευή πυλώνων φωτισμού,
– Η επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμοί επιφανειών σκεπαστής και κερκίδων,
– Η άρση ετοιμορροπιών και αποκολλήσεων στους περιμετρικούς τοίχους και εξέδρες,
– Η απομάκρυνση μικρών πρόσθετων, πρόχειρων και αυθαίρετων κατασκευών,
– Η επισκευή των αρμών του ποδηλατοδρομίου με αφαίρεση των παλιών υλικών πλήρωσης, καθαρισμός και επισκευής των γωνιών όπου το κονίαμα είναι σαθρό και επαναπλήρωση με κατάλληλο υλικό κ.α.

Το έργο, χρηματοδοτείται στο σύνολό του από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η υποβολή της πρότασης και η έγκρισή της
Για τη δημοπράτηση του έργου προηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, η έγκριση της υποβληθείσας πρότασης από τον τότε Υφυπουργό Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιο, η έγκριση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και η έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) ΠΕ Ρόδου. Εγκρίσεις, οι οποίες εξασφαλίστηκαν από τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και τον Αντιδήμαρχο Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο.
Αναλυτικότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών με τη με αρ. πρωτ. 2225/14.01.2019 πρόσκληση IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και τις Σχετικές τροποποιήσεις, κάλεσε τους δήμους της χώρας και τα νομικά πρόσωπα αυτών, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». Σε συνέχεια αυτής και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 894/2019/29.11.2019 απόφαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΦΤ9Ω1Ρ-ΔΛΛ), ο Δήμος Ρόδου, υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”».


Το κόστος της πρότασης ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο εγκρίθηκε στο σύνολό του (!)
Με την με αρ. πρωτ. 23932/15.04.2020 (ΑΔΑ: 93Ρ146ΜΤΛ6-970), απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων» της Πράξης «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», η οποία επέτρεψε την πλήρη χρηματοδότηση του έργου και κατ’ επέκταση τη δημοπράτησή του.
Το έργο αναμένεται να παραδοθεί στο τέλος του έτους 2022.

 

Ο Αντιδήμαρχος
Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

 

NO COMMENTS