Δικαιολογητικά για εκδοσή άδειας / τέλεση πολιτικού γάμου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ

(Σύμφωνα με το αρθ.1 παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982)

 1. Αίτηση
 2. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως
 3. Για ανηλίκους απαιτείται δήλωση συναίνεσης του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια τους σε Συμβολαιογράφο ή Ειρηνοδίκη της κατοικίας των ανηλίκων ή επικυρωμένο αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης σε περίπτωση άρνησης του. Εάν δίνεται συναίνεση και από τους δύο γονείς αρκεί η υπογραφή τους βεβαιωμένη από την αστυνομία στο σώμα της αίτησης.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Υπόδειγμα 1)
 5. Αντίτυπο ημερήσιας εφημερίδας του τόπου κατοικίας του αιτούντα στην οποία έγινε η δημοσίευση του σχεδιαζόμενου γάμου για κατοίκους μεγάλων πόλεων.
 6. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 7. Ε-paravolo 18€

* Η άδεια γάμου εκδίδεται στον Δήμο του τόπου κατοικίας του αιτούντα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Σύμφωνα με το αρθ.1 παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982)

 1. Αίτηση
 2. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως
 3. Βεβαίωση μη κωλύματος σύναψης γάμου από την οικεία Προξενική ή άλλη δημόσια Αρχή στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός με την αναφορά ότι πρόκειται να παντρευτεί στην αλλοδαπή (εξάμηνης διάρκειας).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Υπόδειγμα 2)
 5. Φωτοτυπία Διαβατηρίου με θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής
 6. Ε-paravolo 18€

* Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά αλλοδαπών αρχών πρέπει να είναι πρωτότυπα (πρόσφατης έκδοσης) και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα από Έλληνα δικηγόρο ή από την Ελληνική Πρεσβεία στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος ή συνημμένα με πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως μεταφραστικά βοηθήματα για τις χώρες της Ε.Ε.. Για τις χώρες εκτός Ε.Ε. απαιτείται η επικύρωση με την σφραγίδα Apostille.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ

(Σύμφωνα με το αρθ. 5 παρ. 1 του Π.Δ. 391/1982)

 1. Κοινή αίτηση μελλονύμφων
 2. Άδεια γάμου από το Δήμο του τόπου κατοικίας των αιτούντων (εξάμηνης διάρκειας)
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας
 4. Παράβολο 70€ υπέρ του Δήμου
 5. Έντυπο με τα στοιχεία των νεονύμφων

* Στοιχεία που δεν αναφέρονται στα προσκομιζόμενα έγγραφα μπορούν να καταχωρούνται μετά από κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 των ενδιαφερόμενων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

(Σύμφωνα με το αρθ. 5 παρ. 1 του Π.Δ. 391/1982)

 1. Κοινή αίτηση μελλονύμφων
 2. Άδεια γάμου ή Βεβαίωση μη κωλύματος σύναψης γάμου από την οικεία Προξενική ή άλλη δημόσια Αρχή στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός με την αναφορά του ατόμου που πρόκειται να παντρευτεί στην αλλοδαπή (εξάμηνης διάρκειας). Στοιχεία που δεν αναφέρονται στα προσκομιζόμενα έγγραφα μπορούν να καταχωρούνται μετά από κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 των ενδιαφερόμενων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3).
 3. Φωτοτυπία Διαβατηρίου
 4. Παράβολο 70€ υπέρ του Δήμου
 5. Έντυπο με τα στοιχεία των νεονύμφων

* Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά αλλοδαπών αρχών πρέπει να είναι πρωτότυπα (πρόσφατης έκδοσης) και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα από Έλληνα δικηγόρο ή από την Ελληνική Πρεσβεία στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος ή συνημμένα με πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως μεταφραστικά βοηθήματα για τις χώρες της Ε.Ε.. Για τις χώρες εκτός Ε.Ε. απαιτείται η επικύρωση με την σφραγίδα Apostille.