ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H πράξη αφορά στην υλοποίηση έργων διευθέτησης στο τμήμα του ρέματος «Ποτού» στο Φαληράκι, μήκους 850μ., κατάντη (ανατολική πλευρά) της γέφυρας της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου μέχρι την παραλία, στο οποίο παρουσιάζεται πολύ μεγάλη διάβρωση των παρόχθιων ιδιοκτησιών και υπερχείλιση της κοίτης. Τα έργα διευθέτησης προβλέπουν την προστασία της όχθης με βαθμιδωτό τοίχο από συρματοκιβώτια πλήρη λίθων λατομείου. Η προτεινόμενη προστασία αποτελείται από τοποθέτηση έξι σειρών συρματοκιβωτίων διαστάσεων 2x1x0,50, με βαθμιδωτή διάταξη, πλήρων φυσικών πετρωμάτων με D=0,21m, δημιουργώντας ύψος όχθης 3,00μ. περίπου, ίσο με το υπάρχον ύψος στο μεγαλύτερο μήκος της κοίτης.

Σχετικά άρθρα