Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Προϊστάμενος

 Διευθυντής: ΚΟΛΕΖΑΚΗ Μαρία
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 29999, 22410 38713, 22410 38758
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dkathariotitas@rhodes.gr
mkolezaki@rhodes.gr

 

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια για την εφαρμογή της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (δηλαδή της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης και διάθεσης αυτών) καθώς και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων. Έχει επίσης την αρμοδιότητα και ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου και των λοιπών – καθώς και νέων – εγκαταστάσεων διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου όπως για παράδειγμα ΣΜΑ, νέων ΧΥΤΑ κ.τ.λ.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία στις Δημοτικές Ενότητες.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και τον σχετικό κανονισμό καθαριότητας του δήμου.
 Τμηματάρχης: ΑΛΑΦΑΚΗΣ Ιωάννης
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 63108
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tapokomidis@rhodes.gr
j.alafakis@yahoo.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Αποκομιδής είναι οι εξής:

 1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού, συγκροτεί τα συνεργεία και διενεργεί τη συλλογή των αστικών στερεών αποβλήτων, των ογκωδών απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών και τη μεταφορά τους σε νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις (ΣΜΑ, ΧΥΤΑ ή Μονάδες Επεξεργασίας τους/Αξιοποίησης τους).
 2. Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί το προσωπικό. Μεριμνά ιδίως για τον προληπτικό έλεγχο βασικών λειτουργιών των οχημάτων, το πλύσιμο, την απολύμανση και την καθαριότητά τους, ενώ αναφέρει αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία παρατηρείται σ’ αυτά.
 3. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Σχεδιασμού.
 4. Μεριμνά για το πλύσιμο, απολύμανση και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 5. Μεριμνά για τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε συνεργασία και με βάση τα προγράμματα του Τμήματος Σχεδιασμού.
 6. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων αποκομιδής στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
 Τμηματάρχης: ΚΕΦΑΛΑ Βασιλεία
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 21909
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tkathktir@rhodes.gr
vkefala@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Καθαριότητας Κτιρίων είναι οι εξής:

 1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού, συγκροτεί τα συνεργεία και διενεργεί τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων, δημοτικών τουαλετών και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του δήμου και των νομικών του προσώπων, πλην επιχειρήσεων.
 2. Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιεί το προσωπικό.
 3. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων του και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Σχεδιασμού.
 4. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου.
 Τμηματάρχης: ΜΠΑΚΙΡΗΣ Φώτιος
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 64930
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: txyta@rhodes.gr
fbakiris@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ είναι οι εξής:

 1. Μεριμνά σε συνεργασία και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και την παρακολούθηση του Τμήματος Σχεδιασμού για τη λειτουργία των υφιστάμενων αλλά και νέων εγκαταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις άδειες και τους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας τους.
 2. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα εργασίας του προσωπικού στους χώρους του Τμήματος.
 3. Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί το προσωπικό, καθώς επίσης για την διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των τεχνικών εγκαταστάσεων.
 4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του Τμήματος.
 Τμηματάρχης: ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ Επαμεινώνδας
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 77600
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tkathxoron@rhodes.gr
egiannakas@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Σάρωσης και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων είναι οι εξής:

 1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού, συγκροτεί τα συνεργεία και διενεργεί τον καθαρισμό των δρόμων, των πλατειών, των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (παραλίες, πάρκα, αύλειοι χώροι σχολικών συγκροτημάτων, μνημεία, κλπ), των κεντρικών οδικών αξόνων του νησιού, των ακάλυπτων οικοπέδων και των εγκαταλελειμμένων κτιρίων του Δήμου και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων που προκύπτουν, σε κατάλληλα σημεία για την συλλογή και απομάκρυνσή τους. Ενημερώνει εγκαίρως το Τμήμα Αποκομιδής για τη συλλογή και μεταφορά τους. Επιπλέον είναι αρμόδιο για την αποψίλωση των κρασπεδόρειθρων και των ερεισμάτων των δρόμων αλλά και των βάσεων των δεντροστοιχιών.
 2. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί το προσωπικό.
 3. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του Τμήματος και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Σχεδιασμού.
 4. Υποστηρίζει με παροχή υπηρεσιών καθαριότητας τη διοργάνωση εκδηλώσεων του δήμου ή άλλων φορέων στα όρια του δήμου.
 5. Μεριμνά για την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υποχρέων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.
 6. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου.
 Τμηματάρχης: ΑΝΘΟΥΛΑΣ Κυριάκος
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 76770
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tsxedkath@rhodes.gr
kyanthoulas@rhodes.gr

Το τμήμα Σχεδιασμού μεριμνά για την μελέτη, τεκμηρίωση και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

 1. Το σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης κ.τ.λ.
 2. Την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία με τον τομέα εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.
 3. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται οτιδήποτε αναγκαίο για τη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων, των συστημάτων και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης και ιδίως:
 4. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής, μεταφοράς και σάρωσης και μεριμνά για την έκδοση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αδειών, συντάσσοντας τις αναγκαίες γι αυτό μελέτες.
 5. Μελετά και βελτιστοποιεί τις διαδρομές συλλογής των απορριμματοφόρων και γενικότερα του στόλου καθαριότητας του δήμου, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες.
 6. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών(οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι, κλπ.).
 7. Μελετά επίσης και εισηγείται τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να υλοποιείται απρόσκοπτα το έργο της Διεύθυνσης.
 8. Διαμορφώνει και βελτιώνει συνεχώς τα προγράμματα των διαφόρων δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης (οδοκαθαρισμός, μηχανική σάρωση, αποκομιδή απορριμμάτων, αποκομιδή ογκωδών, ανακυκλώσιμων υλικών, καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων, χαρακτηρισμός και συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, κλπ.)
 9. Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για την εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 10. Οργανώνει (επιλογή, σχεδιασμός, χωροθέτηση, κλπ) και τοποθετεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης των αστικών στερεών αποβλήτων (κάδοι, καλάθια, κλπ) και των ανακυκλώσιμων υλικών.
 11. Παρακολουθεί και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια του έργου της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 12. Συγκεντρώνει, τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τα στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της Διεύθυνσης, διαμορφώνοντας και παρακολουθώντας τους σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 13. Σχεδιάζει, εισηγείται και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης.
 14. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Καθαριότητας στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
 15. Σχεδιάζει, εξασφαλίζει τις αδειοδοτήσεις και οργανώνει τον σχεδιασμό αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
 16. Οργανώνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αποκομιδής και τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.
 17. Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί τα προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του δήμου, αναφορικά με το αντικείμενο της καθαριότητας και των δράσεων, πρόληψης-μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων.
 18. Εποπτεύει την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
 19. Έχει τον έλεγχο και την παρακολούθηση των έργων αποκομιδής και σάρωσης που διενεργούνται από ιδιώτες για λογαριασμό του Δήμου.
 20. Παρέχει Γραμματειακή υποστήριξη προς την Διεύθυνση Καθαριότητας και τα Τμήματά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, κλπ.)