Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής εφαρμογής δήλωσης – διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακίνητων στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού

0
420

Από την Πέμπτη 27-2-2020 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αρχικής ή διορθωτικής  δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4647 ΦΕΚ Α’ 204/16-12-2019 άρθρο 51 παρ. 2.

Μέσω της εν λόγω εφαρμογής  (https://tetragonika.govapp.gr)  παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα, διακριβώνοντας τυχόν αποκλίσεις που αφορούν την επιφάνεια των ακινήτων τους και υφίστανται μεταξύ, αφενός των στοιχείων της εφαρμογής του Περιουσιολογίου (Ε9) και αφετέρου εκείνων που διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω των δήμων, να δηλώσουν στους τελευταίους τα πραγματικά στοιχεία επιφάνειας του/των ακινήτων τους, έως τις 31-3-2020, χωρίς την επιβολή των αναλογούντων αναδρομικών τελών και φόρων, αλλά και των προστίμων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την μη υποβολή, ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης (αρ. 2 του ν. 429/1976, άρθρο 10 παρ. 11 & 14 του ν. 1080/1980 και άρθρο 24 παρ. 12 και 16 του ν. 2130/1993).

Αν για κάποιο ακίνητο δεν είναι δυνατή η δήλωση μέσω της εφαρμογής, μπορούν οι πολίτες να απευθύνονται στον οικείο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει το ακίνητο τους.

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή δήλωσης-διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων είναι η 30-06-2020 σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 10 της από 11/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

NO COMMENTS