Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δυτικής Ρόδου

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δυτικής Ρόδου είναι οι εξής:

Γραφείο Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ

Βασική αρμοδιότητα του γραφείου είναι η τεχνική υποστήριξη του λογισμικού συστήματος και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι χρήστες του Δήμου, που απαρτίζουν τη Δυτική Ρόδο.
Επίσης το γραφείο:

 1. Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ στις Δημοτικές Ενότητες ευθύνης του.
 2. Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ στη Δυτική πλευρά του νησιού.

Το γραφείο αυτό υπάγεται διοικητικά στο αντίστοιχο Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και πραγματοποιεί κάθε εργασία που άπτεται των θεμάτων της Διεύθυνσης και ανατίθεται από τη Διεύθυνση ή με απόφαση Δημάρχου.
Η Διεύθυνση εφόσον το κρίνει απαραίτητο, είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης προσωπικού (άδειες, ασθενείς, κλπ), δύναται να μεταφέρει προσωπικό από την Διεύθυνση προς τα αποκεντρωμένα Γραφεία και αντιστρόφως, καθώς και από αποκεντρωμένο Γραφείο σε άλλο αποκεντρωμένο Γραφείο, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και με αντικειμενικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το αποκεντρωμένο γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ρόδου, είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναλύονται στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα, στις Δημοτικές Ενότητες που απαρτίζουν τη Δυτική Ρόδο.
Το γραφείο αυτό υπάγεται διοικητικά στο αντίστοιχο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα και πραγματοποιεί κάθε εργασία που άπτεται των θεμάτων της Διεύθυνσης και ανατίθεται από τη Διεύθυνση ή με απόφαση Δημάρχου.
Η Διεύθυνση εφόσον το κρίνει απαραίτητο, είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης προσωπικού (άδειες, ασθενείς, κλπ), δύναται να μεταφέρει προσωπικό από την Διεύθυνση προς τα αποκεντρωμένα Γραφεία και αντιστρόφως, καθώς και από αποκεντρωμένο Γραφείο σε άλλο αποκεντρωμένο Γραφείο, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και με αντικειμενικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Γραφείο Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Το αποκεντρωμένο γραφείο Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δυτικής Ρόδου, υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με περιοχή ευθύνης τις Δημοτικές Ενότητες που απαρτίζουν τη Δυτική Ρόδο.
Συγκεκριμένα το γραφείο:

 1. Μελετά και επιβλέπει την εκτέλεση τεχνικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου που εκτελούνται με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους, στην περιοχή των δημοτικών ενοτήτων της Δυτικής Ρόδου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τον Προγραμματισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.
 2. Καταγράφει και ενημερώνει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για τα προβλήματα στον τομέα των υποδομών στην περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων της Δυτικής Ρόδου, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και εισηγείται τρόπους επίλυση τους (μελέτες, έργα, προμήθειες, κλπ).
 3. Υποστηρίζει τεχνικά σε τοπικά θέματα μικρής κλίμακας τις Διευθύνσεις του Δήμου (Πολεοδομικών Εφαρμογών, Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων), για θέματα αρμοδιότητας τους.

Η Διεύθυνση εφόσον το κρίνει απαραίτητο, είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης προσωπικού (άδειες, ασθενείς, κλπ), δύναται να μεταφέρει προσωπικό από την Διεύθυνση προς τα αποκεντρωμένα Γραφεία και αντιστρόφως, καθώς και από αποκεντρωμένο Γραφείο σε άλλο αποκεντρωμένο Γραφείο, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και με αντικειμενικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.

 Υπεύθυνος Γραφείου: ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
22463-60123
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: maniotis@rhodes.gr

 

Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων

Το αποκεντρωμένο γραφείο είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές αναλύονται στο αντίστοιχο Τμήμα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Πιο συγκεκριμένα:

 1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού, συγκροτεί τα συνεργεία και διενεργεί τη συλλογή των αστικών στερεών αποβλήτων, των ογκωδών απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών και τη μεταφορά τους σε νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις (ΣΜΑ, ΧΥΤΑ ή Μονάδες Επεξεργασίας τους/Αξιοποίησης τους), αποκεντρωμένα στις Δημοτικές Ενότητες που απαρτίζουν τη Δυτική Ρόδο.
 2. Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί το προσωπικό. Μεριμνά ιδίως για τον προληπτικό έλεγχο βασικών λειτουργιών των οχημάτων, ενώ αναφέρει αμέσως στην Διεύθυνση οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία παρατηρείται σ’ αυτά.
 3. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής και ενημερώνει σχετικά το αντίστοιχο Τμήμα της Διεύθυνσης.
 4. Μεριμνά για τη ενημέρωση της Διεύθυνσης σχετικά με τα εγκαταλελειμμένα οχήματα στις Ενότητες που απαρτίζουν τη Δυτική Ρόδο για να κινηθούν οι διαδικασίες περισυλλογής τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και την Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας.

Η Διεύθυνση εφόσον το κρίνει απαραίτητο, είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης προσωπικού (άδειες, ασθενείς, κλπ), δύναται να μεταφέρει προσωπικό από την Διεύθυνση προς τα αποκεντρωμένα Γραφεία και αντιστρόφως, καθώς και από αποκεντρωμένο Γραφείο σε άλλο αποκεντρωμένο Γραφείο, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και με αντικειμενικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.

 

Γραφεία Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων– Μηχανημάτων

Τα αποκεντρωμένα Γραφεία Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων επικοινωνούν με τα αντίστοιχα κεντρικά Τμήματα της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων για την οργάνωση και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, αποκεντρωμένα στις Δημοτικές Ενότητες που απαρτίζουν τη Δυτική Ρόδο.
Επικοινωνούν με το Τμήμα Κίνησης για τον προγραμματισμένο ή μη έλεγχο συντήρησης ή επισκευής, όλων των οχημάτων – μηχανημάτων κ.λ.π. σύμφωνα με τα διανυθέντα χιλιόμετρα ή ώρες εργασίας ή τυχαία γεγονότα, βλαβών, κ.λ.π.
Μέσω ειδικού προγράμματος Η/Υ εκδίδουν κάθε σχετικό έγγραφο (Νόμος 2396/ 1953) που διέπει την κίνηση – κυκλοφορία οχημάτων εντός των Δημοτικών Ενοτήτων της Δυτικής Ρόδου.
Τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται όλα τα στοιχεία που διέπουν την κίνηση των οχημάτων (στατιστικά στοιχεία λειτουργίας, διανυθέντα χιλιόμετρα, προγραμματισμός σέρβις, ασφάλιση, ΚΤΕΟ, κλπ) και ενημερώνουν σχετικά το αντίστοιχο Τμήμα της Διεύθυνσης.
Η Διεύθυνση εφόσον το κρίνει απαραίτητο, είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης προσωπικού (άδειες, ασθενείς, κλπ), δύναται να μεταφέρει προσωπικό από την Διεύθυνση προς τα αποκεντρωμένα Γραφεία και αντιστρόφως, καθώς και από αποκεντρωμένο Γραφείο σε άλλο αποκεντρωμένο Γραφείο, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και με αντικειμενικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Τα Γραφεία αυτά υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων και πραγματοποιούν κάθε εργασία που άπτεται των θεμάτων της Διεύθυνσης και ανατίθεται από την Διεύθυνση ή με απόφαση Δημάρχου.

Γραφεία Αποθήκης Υλικών, Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών

Τα αποκεντρωμένα γραφεία επικοινωνούν με το αντίστοιχο κεντρικό Τμήμα Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων για την οργάνωση και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, αποκεντρωμένα στις Δημοτικές Ενότητες που απαρτίζουν τη Δυτική Ρόδο.
Πιο συγκεκριμένα:

 1. Ενημερώνουν για την ανάγκη προμήθειας των απαραίτητων υλικών -ανταλλακτικών ή καυσίμων τα οποία αποθηκεύονται αφού προηγουμένως καταχωρηθούν ηλεκτρονικά και κωδικοποιημένα και διαχειρίζονται αποκλειστικά από αυτήν.
 2. Τηρούν αρχείο με στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης σε διάφορα υλικά ή ανταλλακτικά ή καύσιμα και ελαιολιπαντικά που αφορούν στα οχήματα – μηχ/τα κλπ. και ενημερώνουν σχετικά την Διεύθυνση.

Η Διεύθυνση εφόσον το κρίνει απαραίτητο, είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης προσωπικού (άδειες, ασθενείς, κλπ), δύναται να μεταφέρει προσωπικό από την Διεύθυνση προς τα αποκεντρωμένα Γραφεία και αντιστρόφως, καθώς και από αποκεντρωμένο Γραφείο σε άλλο αποκεντρωμένο Γραφείο, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και με αντικειμενικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Τα Γραφεία αυτά υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων και πραγματοποιούν κάθε εργασία που άπτεται των θεμάτων της Διεύθυνσης και ανατίθεται από την Διεύθυνση ή με απόφαση Δημάρχου.

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης

Το Αποκεντρωμένο Τμήμα με τις δομές του είναι υπεύθυνο για την κάλυψη σοβαρών κοινωνικών αναγκών, όπως η εξασφάλιση χρόνου στους γονείς για δουλειά, η διαπαιδαγώγηση και η ψυχαγωγία των παιδιών, η ένταξη τους στην κοινωνική ομάδα, η ψυχική ισορροπία των παιδιών με την προσφορά παιχνιδιών, μέριμνας, φροντίδας, θαλπωρής, τρυφερότητας κ.λ.π., καθώς και η εποπτεία των κέντρων φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που απαρτίζουν τη Δυτική Ρόδο.
Πιο συγκεκριμένα:

 1. Προσδιορίζει τα προβλεπόμενα έξοδα για το επόμενο οικονομικό έτος, σε συνεργασία με το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης.
 2. Ελέγχει και υπογράφει, με τη λήξη του σχολικού έτους το βιβλίο εισαγωγής – εξαγωγής τροφίμων, καθώς και το βιβλίο αναλώσιμων και μη υλικών.
 3. Διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση των γονέων σε θέματα αγωγής και σχέσεων με τα παιδιά τους.
 4. Μεριμνά για τη διοργάνωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, εορταστικών και άλλων εκδηλώσεων (Χριστούγεννα, Πάσχα, λήξη σχολικού έτους κ.λ.π.)
 5. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και την προωθεί αρμοδίως.

Στο τμήμα αυτό ανήκουν οι εξής παιδικοί σταθμοί:

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Κρεμαστής(δεν λειτουργεί προσωρινά)
Τηλ: 2241096057
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Παραδεισίου
Τηλ: 2241081709
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Παστίδας
Τηλ: 2241047944
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Φανών
Τηλ: 2241042365
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Έμπωνας
Τηλ: 2246041194

 

 Τμηματάρχης: ΔΙΑΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241241020
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: prosxolika@gmail.com