ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

0
109

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση στις 11 του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου με θέματα:

  1. Έγκριση αιτημάτων ανάληψης υποχρεώσεων, διάθεσης πιστώσεων δαπανών τρέχουσας χρήσης.

  1. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών.

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών- προμηθειών εργασιών του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

  1. Εξέταση πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την επιλογή αναδόχου για την ετήσια (1 έτος) ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια των σχεδίων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων του Εμπορικού Λιμένα Ρόδου και των λιμένων Κολώνας, Ακαντιάς και Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου, σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, προϋπολογισμού 349.999,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 01/2017 Διακήρυξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

  1. Εξέταση αιτήματος ‘’BEYOND GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος χερσαίου χώρου Εμπορικού Λιμένα Ρόδου (όπως αυτό απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα), για την πραγματοποίηση περιστασιακά επίδειξης μόδας.

  1. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ”, προϋπολογισμού 36.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (ΚΑΕ 10-6669.027) ”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

NO COMMENTS