Ο Δήμος Ρόδου συμμετείχε στην προγραμματισμένη τεχνική συνάντηση έργου “BLUE ISLANDS: Seasonal variation of waste as effect of tourism/Εποχιακή διακύµανση των αποβλήτων ως συνέπεια του τουρισµού ” στο πλαίσιο του   Προγράμματος MED – INTERREG – Mediterranean, στην Μαγιόρκα της Ισπανίας στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2018.

Το έργο «BLUEISLANDS» στοχεύει στο μετριασμό του προβλήµατος της εποχικότητας στην παραγωγή απορριµµάτων σε νησιά της Μεσογείου, που οφείλεται στην εποχικότητα του τουρισμού. Κατά την υλοποίηση του έργου θα εξεταστούν η ποσότητα και η σύνθεση των απορριµµάτων που παράγονται σε εννέα (9) νησιά της Μεσογείου. Οι παράµετροι αυτοί θα συσχετιστούν µε τον αριθµό των τουριστών και µε τη ρύπανση της παράκτιας ζώνης από στερεά απόβλητα. Τα αποτελέσµατα, που θα προκύψουν θα συνδυαστούν και θα δηµιουργηθεί ένα πολυδιάστατο «εργαλείο», το οποίο θα συµπεριλαµβάνει σχέδια δράσης και αντιµετώπισης του κοινού προβλήµατος της εποχικότητας στην παραγωγή απορριµµάτων εξαιτίας του τουρισµού.

Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως Δικαιούχος με συνολικό προϋπολογισμό ύψους  200.000€. Ήδη στους πρώτους 15 μήνες του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Ρόδου ερευνητικές δειγματοληψίες σε 3 τουριστικές αμμώδεις παραλίες για την εκτίμηση της δυναμικής των μικροπλαστικών (microplastics), παραγωγής αποβλήτων και την επίδραση τους στα οικοσυστήματα ενώ την επόμενη εβδομάδα σε συνεργασία με τον Ιταλικό Ερευνητικό Φορέα CONISMA της Ιταλίας θα πραγματοποιηθούν επιστημονικές έρευνες για την εκτίμηση της θαλάσσιας ρύπανσης. Επιπρόσθετα στον Δήμο Ρόδου θα λειτουργήσει ένα πρότυπο ενεργειακά αυτόνομο κινητό κέντρο ανακύκλωσης το οποίο κατά την διάρκεια του προγράμματος θα επικεντρωθεί σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (παραλίες, ξενοδοχεία κ.α).

Τον Δήμο Ρόδου εκπροσώπησε στην τεχνική συνάντηση του έργου “Blueislands” ο Δρ Γαμβρούδης Χρήστος, ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ρόδου σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος ο οποίος παρουσίασε τα έως σήμερα ερευνητικά αποτελέσματα καθώς και τον προγραμματισμό-χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών δράσεων του Δήμου. Κατά την παραμονή στην Ισπανία οι εταίροι του προγράμματος επισκέφτηκαν το Περιβαλλοντικό και Τεχνολογικό Πάρκο, καθώς και το εργοστάσιο καύσης και παραγωγής ενέργειας της Μαγιόρκα όπου καίγονται πάνω από 500.000 τόνοι σύμμεικτων αποβλήτων τον χρόνο και παράγονται 200 MW ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών του νησιού.

NO COMMENTS