Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων μικροπωλητών για την υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή τους στις εμποροπανήγυρεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής εορτής του Δεκαπενταυγούστου και της παραδοσιακής εορτής των Εννεαημέρων της Κοινότητας Κρεμαστής.
Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής εορτής του Δεκαπενταυγούστου και της παραδοσιακής εορτής των Εννεαημέρων της Κοινότητας Κρεμαστής και συγκεκριμένα από 12 έως 23 Αυγούστου 2022, θα πραγματοποιηθούν εμποροπανήγυρεις στο πλαίσιο των οποίων θα διατεθούν θέσεις υπαίθριου εμπορίου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Για τη συμμετοχή στις εμποροπανήγυρεις απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022 μέχρι τις 14.00. Οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει. Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
-Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας για συμμετοχή σε εμποροπανήγυρεις
-Άδεια λαϊκής αγοράς για βιομηχανικά και ανθοκομικά είδη
-Άδεια πλανοδίου εμπορίου
-Άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη
-Δημοτική ενημερότητα (άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)
-Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεως του Δήμου Ρόδου και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού
1)Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος.
2)Σε κάθε συμμετέχοντα θα χορηγηθεί μία (1) θέση τεσσάρων (4) τετραγωνικών μέτρων.
3)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
4)Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.
5)Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της Κλήρωσης.
Σημειώνεται ότι το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.
Ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Κρεμαστής

 Μιχαήλ Δράκος

NO COMMENTS