Στη δημοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Κήπου Ροδιακής Έπαυλης», αρχικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.700.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προχώρησε η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο χώρο ‘‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.


Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες.
Στο έργο περιλαμβάνεται η αποκατάσταση του κήπου της Ροδιακής Έπαυλης, η συντήρηση, η διατήρηση, η προστασία των ιστορικών του στοιχείων, η ανάδειξη αυτών, καθώς και η μετατροπή του σε έξυπνο και σύγχρονο κήπο. Στην ανάπλασή του, περιλαμβάνονται εργασίες φυτοτεχνικές, όπως: κλαδέματα, φυτεύσεις στην είσοδο του κήπου, στον οριζόμενο ως χώρο έρευνας και εκπαίδευσης, στους κήπους αυτοφυών, αρωματικών, ανθέων κ.α., ενώ προβλέπονται αυτοματισμοί σε θύρες, στην ύδρευση, στο φωτισμό και στο wi-fi, με την παράλληλη μετατροπή του σε έξυπνο. Ο κήπος, εκτείνεται σε είκοσι πέντε (25) στρέμματα και παρουσιάζει έντονα στοιχεία εγκατάλειψης με ανεξέλικτη βλάστηση, έλλειψη συντήρησης κ.α.


Η μελέτη συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου υπό το συντονισμό του Αντιδημάρχου Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου και προβλέπει την οργάνωση του υφιστάμενου χώρου, η οποία – σύμφωνα με τους μελετητές – αναφέρεται στην ιστορική διαδρομή του κήπου και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις διαδρομές, τα μονοπάτια, τη διαμόρφωση των ισοϋψών του εδάφους, τα υδάτινα στοιχεία, τις όποιες υπάρχουσες κατασκευές εντός του χώρου, καθώς και τη βλάστηση. Στην εγκεκριμένη πρόταση ανάπλασης του πάρκου, περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των υποδομών, φυτοτεχνικές εργασίες και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
Σε ότι αφορά στις παραπάνω κατηγορίες εργασιών αυτές αφορούν: την αποκατάσταση του θερμοκηπίου, την κατασκευή χώρου αθλοπαιδιών και κερκίδων, την αποκατάσταση σιντριβανιών, κρηνών, ανάγλυφων βάσεων και βάσης σημαιών, την κατασκευή ραμπών ΑμEA, τη συντήρηση και επισκευή λίθινων κλιμάκων και ραμπόσκαλων, μαρμάρινων κλιμάκων, ρείθρων (κουνετών), αυλάκων, τη συντήρηση, επισκευή αποδιοργανωμένων και ρωγματωμένων τοίχων αντιστήριξης, περίφραξης, σκυροδεμάτων, λιθοδομών, επιχρισμάτων, ασφαλτοτάπητα, την απομάκρυνση κατεστραμμένων και μεταγενέστερων κατασκευών και δομικών στοιχείων, την κατασκευή νέων τοιχίων, την αντικατάσταση τοιχίων τσιμεντόλιθου με λίθινα τοιχία, τη συντήρηση, αντικατάσταση και κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, αποχωματώσεις, καθαρισμοί, την κατασκευή νέων παρτεριών, επισκευή και ανακατασκευή υφισταμένων παρτεριών, την απομάκρυνση σαθρών και ακατάλληλων μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων, την επισκευή υφισταμένων μονοπατιών και πλατωμάτων από πατημένο χώμα, επισκευή βοτσαλωτών δαπέδων, την κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση παιδικής χαράς, τη συντήρηση δύο υφιστάμενων μεταλλικών μύλων, την τοποθέτηση έξυπνου αστικού εξοπλισμού: παγκάκια, info kiosk, κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά, την κατασκευή τοιχίου ενίσχυσης στο χώρο της παιδικής χαράς, την επισκευή-συντήρηση εξωτερικών επιφανειών δεξαμενών, πηγαδιών και λοιπών διατηρούμενων κατασκευών, καθώς και τη συντήρηση των υφιστάμενων φυτεύσεων, νέες φυτεύσεις και σύγχρονες Η/Μ υποδομές και εξοπλισμό.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ)/ΣΑΕ 367.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων
και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

 

NO COMMENTS