Η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτιστικών μνημείων και υπηρεσίας δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, προχώρησαν σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2020, στη δημοπράτηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 650.000 ευρώ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2017 – 2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ) και αφορά στην αποκατάσταση του δικτύου κίνησης ΑμεΑ με ήπιες, σημειακές παρεμβάσεις διαμόρφωσης, στις προαναφερόμενες θέσεις των παράκτιων πυλών, των πλατειών Σύμης, Αργυροκάστρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μουσείου, των οδών Λάχητος και Απολλωνίων του δικτύου των οδών ανατολικά της οδού Πυθαγόρα.
Περιλαμβάνει αποξήλωση των υφιστάμενων επιστρώσεων με διαλογή, αποθήκευση και μερική επανάχρηση των βότσαλων, εκσκαφές με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια στα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φθορών, λόγω της ιδιαιτερότητας των μνημείων, για τη διαμόρφωση – διευθέτηση των κλίσεων, σε σχέση με τις υφισταμένες επιστρώσεις, κατασκευή νέων υποστρωμάτων για τις επιστρώσεις μαρμάρου, πλακών και βοτσάλων, κατασκευή νέων επιστρώσεων από μαρμάρινες πλάκες, επανατοποθέτηση των όμορων, στη νέα επίστρωση από μαρμάρινες πλάκες, βοτσάλων κ.α.
Ο Δήμος Ρόδου, προσφέρει σχετικά ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο χώρο ‘‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’’ της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, ορίζεται η 6η Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 12η Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

NO COMMENTS