Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017(Β΄474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

0
235

                                Α Π Ο Φ Α Σ Η  Α Ρ. 2146
Έχοντας υπόψη:

– Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ’/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
– Τις διατάξεις του άρθρου 36 «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος» του Ν.4508/2017
– Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ /ΔΗΕ/70697/861
(ΦΕΚ3088/Β/24/7/2020) «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36του Ν.4508/2017(Β΄474)».
-Την υπ. Αρ. 2104(ΑΔΑ:ΩΙΑΖΩ1Ρ-Δ18)με αρ. πρωτ.48058/28-9-2020
απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Δημάρχου.
– Το με αρ. πρωτ. ΔΠΝΕ/12149/30-9-2019 ορισμό εκπροσώπου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.(Δ.Ε.Η. ) .
-Τον ορισμό εκπροσώπου του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.(ΔΕΔΔΗΕ) σύμφωνα με το αρ.5936/27-08- 2020 της Διευθύντριας Περιοχής Ρόδου.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Τη συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 του
Δήμου Ρόδου για την εξέταση-αξιολόγηση αιτήσεων χορήγησης Ειδικού Βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, όπως παρακάτω:

1) κ. Καμπούρη Ιωάννη του Διαγόρα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής,
Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Δήμου Ρόδου,ως εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου.
2) κ.Πεζουβάνη Χρυσόστομο υπάλληλος ΚΑΤ.ΠΩΛ. Ρόδου ως εκπρόσωπος του
Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας –Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
(Δ.Ε.Η.)
3) κα. Ντόκου Διονυσία-Αναστασία η μισθωτή Χρηστών Δικτύου Περιοχής
Ρόδου, ως εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.)Α.Ε.
Η κ. Μίγκλη Σταματία του Μιχαήλ υπάλληλος της Κοινωνικής Πρόνοιας της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, ως Συντονίστρια της Επιτροπής
Το σύνολο των παραπάνω μελών, για τη συγκεκριμένη απασχόληση τους, δεν
δικαιούνται σε καμία περίπτωση αμοιβή, αποζημίωση ή αντάλλαγμα.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για το Δήμο Ρόδου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Γ.ΚΑΡΙΚΗΣ

NO COMMENTS