Την Τετάρτη 06.07.2022 θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής στην Κοινότητα Καλάθου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Για την συμμετοχή της εμποροπανήγυρης απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται
η Τετάρτη 22.06.2022 μέχρι τις 14:00 μ.μ., οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο
Γραφείο της Κοινότητας Καλάθου.
Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται απαραίτητα με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Βεβαίωση ετήσιας διάρκειας ή άδεια υπαίθριου εμπορίου και
Βεβαίωση περί μη οφειλής στον Δήμο
Ο πρόεδρος
Κοινότητας Καλάθου
Κανύχης Στέφανος

NO COMMENTS