ΕΘΝΟΣΗΜΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ

Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ρόδου, 27-1-2020

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ρόδου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρόδου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο εν λόγω Κ.Δ.Β.Μ. πρόκειται να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

1 Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών

στην τοπική κοινωνία

25
2  Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο 50

 

Επίσης συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για τα κάτωθι προγράμματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

1 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25
2 Δημιουργία ιστοσελίδας 50
3 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
4 Αστικοί λαχανόκηποι 25
5 Ιστορία της Τέχνης 25
6 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25
7 Εκπαίδευση μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους

(όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους

125
8 Εκπαίδευση μεταναστών Επίπεδο Β1: Ο υποψήφιος μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και

Αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις

185

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

 Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ.: 22410 32722, 22410 30198, 22410 29477 (ώρες: 9:00 – 14:00)

Ταχ. Διεύθυνση: Κτήριο Νέας Αγοράς, γρ. 41, Ρόδος 851 00

Email: giakoumakisgi@gmail.com

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.       

logo

 

 

 

 

NO COMMENTS