1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ

Δικαιολογητικά:

Α) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ απαιτείται:

 1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ( σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους).
 2. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ο αιτών να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος).
 3. ΑΜΚΑ και ΑΦΜ (ΑΦΜ και για ανήλικους δικαιούχος).
 4. Ε1 και Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους.
 5. Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (κινητό τηλέφωνο, email).
 6. Βιβλιάριο υγείας.
 7. Απόφαση ΚΕΠΑ (παλιά και νέα εάν υπάρχει).

Β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ απαιτείται:

 1. Νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, πληρεξούσιο σε ισχύ, απόφαση δικαστικής συμπαράστασης).
 2. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αντιπροσώπων
 3. Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email)
 4. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

5.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και νομιμοποιητικό  έγγραφο επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου  (αφορά γονείς).

 

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση