16. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία  Αστυνομικής  Ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3. Πιστοποιητικό Μόνιμης Κατοικίας

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα, Ε1 από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου και Ε9 (αιτούντα και συνοικούντων μελών)

5. Ιατρική γνωμάτευση ότι πρέπει να μετακινηθεί για λόγους υγείας

6. Ιατρική γνωμάτευση για πρόβλημα υγείας (αν υπάρχει)

7. Πιστοποιητικός Αναπηρίας (αν υπάρχει)

8. Αίτηση από τη Διεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση