Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Δωδ/σου (Κ.Ε.Κ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”)

Πάρκο Ροδίνι

Γενική Περιγραφή της Υπηρεσίας

Το ΚΕΚ Νομού Δωδεκανήσου «Γεώργιος Γεννηματάς» ΑΕ λειτουργεί από το 1995 και είναι πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) σε όλα τα θεματικά πεδία. Δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων ενώ παράλληλα έχει εκπονήσει έρευνες και μελέτες σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, και συμμετέχει στην υλοποίηση κοινοτικών πρωτοβουλιών και ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης. Η κεντρική Δομή του στεγάζεται στο πάρκο Ροδίνι και το παράρτημά του στις εγκαταστάσεις του Χειροτεχνικού Κέντρου Ρόδου. Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του πληρούν πιστά τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών κέντρων, ενώ καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές για να είναι προσβάσιμες από άτομα με αναπηρίες. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) το Κ.Ε.Κ «Γεώργιος Γεννηματάς Α.Ε» συγκροτείται ακολούθως :

Για να ενημερωθείτε για τις Δράσεις / Εκδηλώσεις / Προγράμματα του “Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς”, επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του : www.kek-gennimatas.gr

Α. Γενική Διεύθυνση

α) Διευθύντρια  ΚΕΚ  :  Ελευθερία-Παρασκευή Φτακλάκη τηλ. 22410-70615

β) Διευθυντής Κατάρτισης ΚΕΚ : Κωνσταντίνος Χατζηδάκης τηλ. 22410-70615

Διευθύντρια

Η Διευθύντρια διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει τις υπηρεσίες, δίνοντας προς αυτές τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και εντολές. Είναι υπεύθυνος/η για την σύννομη εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά για την σύννομη λειτουργία της εταιρείας, στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προς το οποίο οφείλει να εισηγείται προτάσεις για την υλοποίηση των σκοπών της επιχείρησης και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του έργου των υπηρεσιών και των συνεργατών της επιχείρησης. Ο Διευθυντής/ντρια πρέπει να μετέχει σε κάθε Δ.Σ. και να εισηγείται θέματα που αφορούν την πορεία της εταιρείας και αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ Δ.Σ. και υπηρεσιακών στελεχών της εταιρείας.

Διευθυντής Κατάρτισης

Ο Διευθυντής Κατάρτισης έχει την ευθύνη για το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο του ΚΕΚ, σύμφωνα με τον  προσανατολισμούς και τις κατευθύνσεις του ΚΕΚ και συντονίζει την κεντρική μονάδα των υπευθύνων θεματικών πεδίων.

Β. Τομέας Σχεδιασμού – Υλοποίησης – Αξιολόγησης

α) Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης

β) Γραφείο Αξιολόγησης

Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης

Τα στελέχη του γραφείου Σχεδιασμού και Υλοποίησης φροντίζουν για τις εξής λειτουργίες:

 • Μέριμνας σχεδιασμού και ανάπτυξης προτύπων
 • Κατάρτισης των στελεχών των ομάδων εργασίας του ΚΕΚ
 • Οργάνωσης και μετάδοσης τεχνογνωσίας
 • Εκπόνησης μελετών, ερευνών, κοινοτικών προγραμμάτων σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και επιμορφωτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης.

Γραφείο Αξιολόγησης

Τα στελέχη του γραφείου Αξιολόγησης φροντίζουν για τις εξής λειτουργίες:

 • Εκ των προτέρων αξιολόγηση
 • Ενδιάμεση αξιολόγηση
 • Εκ των υστέρων αξιολόγηση

Γ. Τομέας Προώθησης στην Απασχόληση και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας

α) Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας
β) Γραφείο στήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων

Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας

Τα στελέχη του Γραφείου Προώθησης στην Απασχόληση και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας φροντίζουν για τις εξής λειτουργίες :

 • Προετοιμασία και υποστήριξη των ανέργων καταρτιζομένων για την ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας
 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και επαναπροσανατολισμού με στόχο την προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
 • Παρακολούθηση και καταγραφή της εργασιακής εξέλιξης των καταρτισθέντων
 • Επικοινωνία με επιχειρήσεις της περιοχής δράσης της εταιρείας
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών που αφορούν στην ενδυνάμωση και στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

Δ. Τομέας Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού

α) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τα στελέχη του γραφείου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων και των υπεύθυνων θεματικών ενοτήτων, φροντίζουν για τις εξής λειτουργίες:

 • Αξιολόγηση στελεχών, συνεργατών του ΚΕΚ
 • Κατάρτισης των στελεχών του ΚΕΚ
 • Οργάνωσης και μετάδοσης τεχνογνωσίας
 • Εύρεσης των απαιτούμενων εκπαιδευτών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
 • Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού φορέων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων του Νομού Δωδεκανήσου

Ε. Τομέας Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

α) Γραφείο Επικοινωνίας
β) Γραφείο Πληροφόρησης

Γραφείο Επικοινωνίας

Τα στελέχη του γραφείου Επικοινωνίας φροντίζουν για τις εξής λειτουργίες:

 • Διαμόρφωση και προώθηση της ζήτησης των υπηρεσιών
 • Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού
 • Οργάνωση εκδηλώσεων και τελετών

Γραφείο Πληροφόρησης

Τα στελέχη του γραφείου Πληροφόρησης φροντίζουν για τις εξής λειτουργίες:

 • Υλοποίηση αναλαμβανομένων υπηρεσιών προβολής και επικοινωνίας
 • Έκδοση και παροχή στα Μ.Μ.Ε. ενημερωτικού υλικού, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, παρακολούθηση και αρχειοθέτηση θεμάτων από τα Μ.Μ.Ε. που αφορούν αναλαμβανόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες.

ΣΤ. Τομέας Παροχής Υποστήριξης

α) Γραφείο Παροχής Υποστήριξης

Γραφείο Παροχής Υποστήριξης

Τα στελέχη του γραφείου Παροχής Υποστήριξης φροντίζουν για τις εξής λειτουργίες:

 • Διάγνωση των αδυναμιών και σχεδιασμού της αναγκαίας υποστήριξης
 • Συγκρότηση και οργάνωση των ομάδων εργασίας των στελεχών του ΚΕΚ
 • Παρακολούθηση του έργου των ομάδων εργασίας των στελεχών του ΚΕΚ και συνεχής παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης τους
 • Αξιολόγηση των στελεχών και της συνολικής αποτελεσματικότητας και απόδοσης των ομάδων εργασίας των στελεχών του ΚΕΚ

Ζ. Τομέας Προμηθειών – Εξοπλισμού

α) Γραφείο Προμηθειών

Γραφείο Προμηθειών– Εξοπλισμού

Τα στελέχη του γραφείου Προμηθειών φροντίζουν για τις εξής λειτουργίες:

 • Ετοιμασία προδιαγραφών, δημοσιοποίηση προκηρύξεων, αξιολόγηση και επιλογή προσφορών σχετικά με τις απαιτούμενες προμήθειες και εξοπλισμού.
 • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (μηχανογραφικός εξοπλισμός, αναλώσιμα, γραφική ύλη, κλπ.)

Η. Τομέας Τράπεζας Πληροφοριών

α) Γραφείο Σχεδιασμού και Συντήρησης Τράπεζας Πληροφοριών

Γραφείο Σχεδιασμού και Συντήρησης Τράπεζας Πληροφοριών

Τα στελέχη του γραφείου Σχεδιασμού και Συντήρησης Τράπεζας Πληροφοριών φροντίζουν για τις εξής λειτουργίες:

 • Σχεδιασμός και συντήρηση της Τράπεζας Πληροφοριών η οποία περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και στατιστικά στοιχεία της δραστηριότητας του ΚΕΚ

Θ. Τομέας Εκδόσεων, Παραγωγής & Πώλησης Εκπαιδευτικών Πακέτων

α) Γραφείο Εκδόσεων, Παραγωγής Εκπαιδευτικών Πακέτων
β) Γραφείο Πώλησης Εκπαιδευτικών Πακέτων


Γραφείο Εκδόσεων, Παραγωγής Εκπαιδευτικών Πακέτων

Τα στελέχη του γραφείου Εκδόσεων, Παραγωγής Εκπαιδευτικών Πακέτων φροντίζουν για τις εξής λειτουργίες:

 • Παραγωγή, έκδοση εκπαιδευτικών βοηθημάτων, εργαλείων, μελετών, κλπ.

Γραφείο Πώλησης Εκπαιδευτικών Πακέτων

Τα στελέχη του γραφείου Πώλησης Εκπαιδευτικών Πακέτων φροντίζουν για τις εξής λειτουργίες:

 • Προβολή, προώθηση και πώληση των εκπαιδευτικών πακέτων που παράγονται από την εταιρεία

Ι. Τομέας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

α) Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών
β) Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών

Τα στελέχη του γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών φροντίζουν για τις εξής λειτουργίες:

 • Πιστή και εμπρόθεσμη απόδοση των εσόδων της εταιρείας.
 • Διενέργεια διασταυρώσεων στοιχείων για την πιστή και εμπρόθεσμη απόδοση των εσόδων της εταιρείας.
 • Σύνταξη οικονομικών εκθέσεων για την πορεία απόδοσης των εσόδων της εταιρείας.
 • Τήρηση των λογιστικών και διαχειριστικών βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με το λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των ανωνύμων εταιρειών
 • Σύνταξη των προβλεπόμενων ισολογισμών, απολογισμών κ.λ.π., καθώς και έγκαιρη δημοσίευση, έγκριση αυτών κ.λ.π.
 • Εισπράξεις και πληρωμές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στοιχεία και όπως η νομοθεσία επιβάλλει.
 • Εφαρμογή όσων προβλέπονται για την οικονομική, διαχειριστική και λογιστική λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών

Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Τήρηση του πρωτοκόλλου της εταιρείας
 • Διενέργεια αλληλογραφίας
 • Τήρηση των φακέλων του προσωπικού και των συνεργατών
 • Δακτυλογράφηση όλων των εγγράφων
 • Τήρηση πλήρους αρχείου της εταιρείας

Κ. Τομέας Γραμματειακής Διοίκησης

α) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου

Τα στελέχη του γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου φροντίζουν για τις εξής λειτουργίες:

 • Γραμματειακή Υποστήριξη Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς
 • Τήρηση των βιβλίων συνεδριάσεων της εταιρείας
 • Μεσοπρόθεσμοι  και μακροπρόθεσμοι  στόχοι

Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Υποστήριξη και διεκπεραίωση (κονσάλτανσι) consaltinsy εκπαιδευτικών, ερευνητικών, πολιτιστικών σεμιναρίων, προγραμμάτων και μελετών.
β) Ανάπτυξη και εκμετάλλευση πληροφορικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λογισμικού (σόφτγουέρ) software.
γ) Υποστήριξη και διεκπεραίωση ενεργειών καινοτόμων και μη (εκπαιδευτικών, ερευνητικών, πολιτιστικών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
δ) Σύμβουλος δημοσιότητας και διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, συγκεντρώσεων κλπ.
ε) Παροχή πληροφοριών, υπηρεσιών και συμβούλων πάσης φύσης σε άλλες κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές Ιδιωτικές ή Δημόσιες επιχειρήσεις και
στ) Πραγματοποίηση και εκμετάλλευση εκδόσεων και εκθέσεων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πάρκο Ροδίνι Ρόδος 85 100
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410-70615, Fax., 22410-70358
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση : kekdode@otenet.gr

Για να ενημερωθείτε για τις Δράσεις / Εκδηλώσεις / Προγράμματα του “Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς”, επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του : www.kek-gennimatas.gr

Ωράριο Λειτουργίας – Ωράριο Εξυπηρέτησης Πολιτών : 8:00 – 16:00

Διοικητικό Συμβούλιο

Λόγγος Εμμανουήλ, Πρόεδρος
Περιφερειακός Σύμβουλος Περ. Νοτίου Αιγαίου

Καμπούρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
Αντιδήμαρχος Δήμου Ρόδου

Μανωλάκη Βασιλική, Διευθύνουσα Σύμβουλος
Λαϊκό μέλος

Βαρδουλάκη Σκουλούκα Αικατερίνη, Μέλος
Λαϊκό μέλος

Βυρίνης Αθανάσιος, Μέλος
Αντιδήμαρχος Δήμου Ρόδου

Ευστρατίου Χρήστος, Μέλος
Χωρικός ΑντιΠεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

Μπρίγγος Στυλιανός, Μέλος
Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου, Έπαρχος Μυκόνου