Γραφείο Σάρωσης και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων

Οι αρμοδιότητες του γραφείου Σάρωσης και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων είναι οι εξής:

  1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σε συνεργασία και με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, συγκροτεί τα συνεργεία και διενεργεί τον καθαρισμό των δρόμων, των πλατειών, των κοινόχρηστων χώρων (παραλίες, πάρκα, κλπ).
  2. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί το προσωπικό.
  3. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του Γραφείου και ενημερώνει σχετικά τo αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.