Γραφείο Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ

Βασική αρμοδιότητα του γραφείου είναι η τεχνική υποστήριξη του λογισμικού συστήματος και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι χρήστες του Δήμου, που απαρτίζουν την Ανατολική Ρόδο.
Επίσης το γραφείο:

  1. Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ στις Δημοτικές Ενότητες ευθύνης του.
  2. Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ στην Ανατολική πλευρά του νησιού.

Το γραφείο αυτό υπάγεται διοικητικά στο αντίστοιχο Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και πραγματοποιεί κάθε εργασία που άπτεται των θεμάτων της Διεύθυνσης και ανατίθεται από τη Διεύθυνση ή με απόφαση Δημάρχου.
Η Διεύθυνση εφόσον το κρίνει απαραίτητο, είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης προσωπικού (άδειες, ασθενείς, κλπ), δύναται να μεταφέρει προσωπικό από την Διεύθυνση προς τα αποκεντρωμένα Γραφεία και αντιστρόφως, καθώς και από αποκεντρωμένο Γραφείο σε άλλο αποκεντρωμένο Γραφείο, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και με αντικειμενικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.