Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου

Οι αρμοδιότητες του γραφείου Ελέγχου Συντήρησης Πρασίνου είναι οι εξής:

  1. Το γραφείο ελέγχει τα συνεργεία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου στα διοικητικά όρια της πόλης της Ρόδου, όπως αυτά έχουν προγραμματιστεί από το Τμήμα Σχεδιασμού, Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
  2. Μεριμνά για τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα, κλπ).
  3. Συγκεντρώνει στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και ενημερώνει το Τμήμα Σχεδιασμού, Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.