1ο βραβείο

Αρχιτέκτονες: Θωμίδου Άλκηστις – Αθανασία

Συνεργάτες: Gianmaria Socci, Giulia Domeniconi

Τεχνική έκθεση