Παραχώρησης θέσης περιπτέρου σε Α.Μ.Ε.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Ρόδου

0
415

Ρόδος,    05 Οκτωβρίου 2022
Αρ. Πρωτ. 5/ 64875

                                                         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στη Δ/νση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της θέσης περιπτέρου:
α. επί της οδού Μαραθώνος (εργατικές κατοικίες Ροδινιού) Δημοτικής Κοινότητας
Ρόδου όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 634/2019 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ρόδου

2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),
β) πολύτεκνοι, και
γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Σύμφωνα με τις περίπτ. 4, 5 & 6 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α΄93/2014 ), η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή μόνο ετήσιου τέλους κοινόχρηστου χώρου (όπως αυτός προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου), βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.
Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον εισοδηματικό, την θέση θα λάβει ο δικαιούχος με το χαμηλότερο εισόδημα. Αν την θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, προηγείται μεταξύ τους κλήρωση.

4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου που προέκυψε μετά από δημόσια κλήρωση (πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης αρ. πρωτ. 5/42068/15.07.2022), όπως αποφασίσθηκε με την αρ. 134/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

5.Ο δικαιούχος εκμετάλλευσης της θέσης, είναι υπόχρεος μόνο στην καταβολή του ετήσιου τέλους κοινόχρηστου χώρου που θα καταλαμβάνει, όπως αυτός καθορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Η εκμετάλλευση της θέσης περιπτέρου θα πρέπει να αρχίσει εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραχώρησης. Εφ’ όσον δεν αρχίσει εντός έξι (6) μηνών, η παραχώρηση θα ανακαλείται και η θέση θα παραχωρείται στον επόμενο σύμφωνα με τον πίνακα δικαιούχων. Ο πίνακας θα έχει ισχύ για δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανακοίνωσης του.

7. Ο δικαιούχος εκμετάλλευσης στον οποίον έχει παραχωρηθεί θέση για περίπτερο, υποχρεούται να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτή, εντός 10ημέρου από τη λήξη της περιόδου παραχώρησης και να απομακρύνει, με δικές του δαπάνες την κατασκευή του περιπτέρου.

8. Η κατασκευή του περιπτέρου είναι αρμοδιότητα του δικαιούχου.

9. Η κατασκευή και λειτουργία του περιπτέρου πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Ρόδου όπως αυτός ισχύει με την αρ. 248/2015 (ΑΔΑ:Ω7ΓΕΩ1Ρ-Δ7Ι) και τροποποιήθηκε με τις αρ. 81/2017 (ΑΔΑ:7ΣΘ5Ω1Ρ-ΑΜΛ) και αρ. 386/2017 (ΑΔΑ:7ΞΕ8Ω1Ρ-4ΔΨ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση παραχώρησης θέσης περιπτέρου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Δ/νση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου, Λεωφ. Ελευθερίας 51, Κρεμαστή, πληροφορίες στο τηλέφωνο 22410 98232 Παπαδόπουλος Ε., από την 10.10.2022 έως την 21.10.2022.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

– Άτομα με Αναπηρία,
α. Αίτηση.
β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το έτος 2021.
δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

– Πολύτεκνοι
α. Αίτηση.
β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το έτος 2021.
δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

-Πολεμιστές Κύπρου
α. Αίτηση.
β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το έτος 2021.
δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

Η παρούσα να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου, στα δημοτικά καταστήματα, στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

Ο Αντιδήμαρχος
Εμπορικών Δραστηριοτήτων
& Αποδήμων Ροδίων

Μιχαήλ Σεΐτης

NO COMMENTS