Ο Δήμος Ρόδου προσδοκώντας στην καλή συνεργασία των δημοτών, καθώς πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών σας ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 2695, τεύχος Β, της 9.5.2024 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα»
Με την συγκεκριμένη Πυροσβεστική Διάταξη καθορίζεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:
(α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
(β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
(γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ.(α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και
(δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας,
για τον καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α. των περιοχών και εκτάσεων που αναφέρονται παραπάνω.
Η διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει:
• Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
• Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
• Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
• Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
• Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
• Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
Απαγορεύεται η απόρριψη όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού των ανωτέρω οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ρόδου. Η απομάκρυνση τους γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του παραγωγού. (Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Ρόδου, άρθρο 11 παρ. 2 και 5)
Τέλος, Καθορίζεται η μέριμνα των υπόχρεων, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας του άρθρου 53Α του ν.4662/2020 (Α΄ 27), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.). Για το πρώτο έτος σύστασης του μητρώου ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται η 30η Ioυνίου 2024.
Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων που δημιούργησαν σε συνεργασία τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών θα υποδέχεται τις δηλώσεις των υπόχρεων ιδιοκτητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr/.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων επιβάλλονται:
I. διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, και
II. βεβαιώνεται εις βάρος των ιδιοκτητών νομέων, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου περί καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

 

 

 

 

 

NO COMMENTS