Γνωστοποιείται ότι, την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021, αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρόδου, οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου, για το παιδαγωγικό έτος 2021-2022, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 23098/18-05-2021 (ΑΔΑ: 63ΜΛΩ1Ρ-ΧΕΙ) δημόσια πρόσκληση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Μετανάστευσης του Δήμου Ρόδου.
Οι οριστικοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 107/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΒΝΩ1Ρ-5ΚΩ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς–κηδεμόνες, μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρόδου http://www.rhodes.gr, με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι/ες με βάση τους οριστικούς πίνακες, οφείλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και μόνο με τον παιδικό σταθμό στον οποίο τοποθετήθηκε το νήπιο, από 01-09-2021 έως 06-09-2021 από τις 8:30 έως 13:30 καθημερινά, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για την ενεργοποίηση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι δεν επιθυμούν την εγγραφή του τέκνου τους στον παιδικό σταθμό και ως εκ τούτου διαγράφονται από τους πίνακες κατάταξης.
Ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής, και Μετανάστευσης
Δήμου Ρόδου

Καρίκης Ευστράτιος

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

NO COMMENTS