Στη δημοπράτηση του έργου, που αφορά στην αποκατάσταση των πλακοστρώσεων σε Λίνδο και Μεσαιωνική πόλη και των χαλικοστρώσεων στη Μεσαιωνική πόλη, προχώρησε η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος.


Το έργο – με πρωτοβουλία Δημάρχου και Αντιδημάρχου – δημοπρατείται ως «ανοικτό», ώστε ο ανάδοχος να εκτελεί εργασίες ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο της Μεσαιωνικής πόλης ή της Λίνδου του υποδειχθεί, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα οι συνεχείς ζημιές που παρουσιάζονται στα οδοστρώματα και των δύο περιοχών.


Η δημοπράτηση περιλαμβάνει την αποκατάσταση – κατά περίπτωση των παρουσιαζόμενων αναγκών – σε πεντακόσια (500) μέτρα πλακοστρώσεων για τη Μεσαιωνική πόλη και τη Λίνδο και σε εκατό (100) μέτρα χαλικοστρώσεων στη Μεσαιωνική πόλη.


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση τους, θα γίνει την 14η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
Το έργο προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα εκτελείται για δεκαοκτώ (18) μήνες και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών.

NO COMMENTS