Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Στην αρμοδιότητα του τμήματος εμπίπτουν η μελέτη, η επίβλεψη και η παρακολούθηση:

  1. Των Γενικών  Πολεοδομικών Σχεδίων και ΣΧΟΟΑΠ
  2. Των Πολεοδομικών  Μελετών  (ΠΜ), όπως μελέτες επεκτάσεων πόλεων ή οικισμών, μελέτες αναθεωρήσεων – τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων, μελέτες Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), μελέτες άλλων πολεοδομούμενων περιοχών (όπως  παραγωγικών πάρκων κ.λ.π.)  καθώς και μελέτες αναπλάσεων ή άλλες ειδικές πολεοδομικές μελέτες.
  3. Της έγκρισης τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων
  4. Των γενικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τους στόχους του πολεοδομικού σχεδιασμού
  5. Του καθορισμού των ορίων οικισμών μέχρι (2)χιλιάδων κατοίκων, των όρων και περιορισμών δόμησης .
  6. Της σύνταξης προκαταρκτικής πρότασης ανάπλασης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α).
  7. Της γνωμοδότησης για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής ειδικών  κτιρίων.
  8. Της παροχής βεβαιώσεων σχετικών με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, τις Πολεοδομικές Μελέτες, τα Ρυμοτομικά Σχέδια Πόλεως, τα όρια των οικισμών, τις  ΖΟΕ, τις περιοχές Natura, επιτρεπομένων χρήσεων για γήπεδα εκτός σχεδίου, εντός ορίων ΓΠΣ, αρτιότητας –οικοδομησιμότητας, θεώρησης όρων δόμησης, κατάτμηση γηπέδων-οικοπέδων κλπ.

Επίσης, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στα τμήματα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Η γραμματεία έχει την ευθύνη της τήρησης του πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων, τηρεί αρχείο αλληλογραφίας. Τηρεί βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων επιτροπών. Έχει την ευθύνη αποστολής της αλληλογραφίας, επίδοσης εγγράφων, εκτέλεσης εξωτερικών εργασιών.

 Τμηματάρχης: ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241364685
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dpoleodsxed@rhodes.gr
tmeleton@rhodes.gr
,
ssotiraki@rhodes.gr