Τμήμα Ελέγχου και Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων – Επιχειρήσεων Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσία Δόμησης)

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ελέγχου και Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων – Επιχειρήσεων είναι οι εξής:

 1. Έχει την ευθύνη για τον προέλεγχο των αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλου είδους που δεν ασκούνται από άλλες Διευθύνσεις του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις κανονιστικές διατάξεις και εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη χορήγηση προεγκρίσεων ίδρυσης.
 2. Έχει την ευθύνη, για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της πολεοδομικής καταλληλότητας, των προοριζόμενων χώρων για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλου είδους που δεν ασκούνται από άλλες διευθύνσεις και συναφών αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
 3. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
 1. Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.
 2. Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του ΚΔΚ).
 3. Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.
 4. Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 5. Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
 6. Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.
 7. Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.
 8. Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
 9. Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
 10. Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.
 11. Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.
 12. Τη διατύπωση γνώμης για την ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου.
 1. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
 2. Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 3. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων).
 4. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου.

     Ειδικότερα είναι υπεύθυνο για:

 1. Προέλεγχο των αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και άλλου είδους επιχ/σεων
 2. Έλεγχο και πιστοποίησητης πολεοδομικής καταλληλότητας, των προοριζόμενων χώρων για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υ.ε. και λοιπών επιχ/σεων
 3. Εισήγηση για την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων, λειτουργίας παιδότοπων, διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, άδεια υπηρεσιών διαδικτύου , άδεια λειτουργία μουσικών οργάνων, εγκατάσταση και χρήση οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα, λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων κ.ά.)
 4. Έλεγχο για την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλου είδους επιχ/σεων και εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων).
 5. Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων-Επιχ/σεων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου
 6. Έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών κ.ά.
 Τμηματάρχης: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241364 – 660 έως 663
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tkatastimata@rhodes.gr,