14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ – ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής  Ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3. Πιστοποιητικό Μόνιμης Κατοικίας

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα, Ε1 από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου και Ε9

5. Ιατρική γνωμάτευση ότι πρέπει να μετακινηθεί για λόγους υγείας

6. Φωτοτυπία της απόφασης αναγνώρισης δικαιώματος παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου

7. Αν υπάρχει Πιστοποιητικό Αναπηρίας

8. Αίτηση από τη Διεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση