10. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Δικαιολογητικά:

1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο/ Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς του αιτούντα.

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
Οι αλλοδαποί που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση.

3. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία δηλώνει ότι: «Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνει ή για οποιαδήποτε μεταβολή στη προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση ή απουσία του στο εξωτερικό θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ» (προτυπωμένο έντυπο)

4. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ο αιτών να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος)

5. Ε1 και Εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση.

6. Φωτοτυπία  ΕΝΦΙΑ

7. Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Χορήγησης παροχών πρόνοιας του οικείου Δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα από την οποία να προκύπτει αν ο αιτών/ουσα λαμβάνει οποιοδήποτε επίδομα και σε καταφατική περίπτωση, το είδος των επιδομάτων, το μηνιαίο ποσό και η χρονική διάρκεια χορήγησης. Σε περίπτωση έγγαμων ή σε διάσταση ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και οι δύο σύζυγοι ή και δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης ή και ο /η εν διαστάσει σύζυγος.

8. Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Σε περίπτωση έγγαμων, σε διάσταση ή σύναψης σύμφωνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη του σύμφωνου συμβίωσης ή και ο/η εν διαστάσει σύζυγος.

9.Ένα ή/και περισσότερα από τα παρακάτω δικαιολογητικά για την απόδειξη της νόμιμης και μόνιμης κατοικίας:

I. Βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης από την οποία θα προκύπτουν η/οι άδεια/ες παραμονής που είχαν χορηγηθεί καθώς και πότε εκδόθηκε το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) καθώς και τυχόν παλαιότερες άδειες παραμονής που είχαν χορηγηθεί και έχει ο αιτών στην κατοχή του.

II. Ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου το οποίο φέρει τη σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη διαμονή (ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο πιστοποιεί την ημερομηνία εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση (αφορά παλιννοστούντες ομογενείς από χώρα της πρώην ΕΣΣΔ). Επίσης έγγραφο από το οποίο να προκύπτει εάν και πότε έχει λάβει το εφάπαξ επίδομα-οικονομική ενίσχυση των επαναπατριζόμενων Ελλήνων.

III. Προσκόμιση απόφασης χορήγησης ιθαγένειας (ΦΕΚ) από την οποία να προκύπτει η απόκτηση ιθαγένειας, ο επαναπατρισμός, τυχόν άδειες παραμονής στην Ελλάδα (μέχρι την απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας), έγγραφο μετοικεσίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη είσοδος και παραμονή στη χώρα.

IV. Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή τον αιτούντα ή το/τη σύζυγο, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σε περίπτωση φιλοξενίας από συγγενείς α΄ ή  β΄ βαθμού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος, που να το αποδεικνύει.

V. Παλιοί λογ/σμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.)

VI. Βιβλιάριο υγείας

VII. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

Επιπλέον:

Για ασφαλισμένους συνταξιούχους

Πρόσφατη βεβαίωση, του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της ημεδαπής (κύριας-επικουρικής ασφάλισης/αλλοδαπής, από οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης τους, καθώς και αν δικαιούνται ή λαμβάνουν σύνταξη

(είδος, έναρξη, ποσό κατά την υποβολή της αίτησης). Οι βεβαιώσεις της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες. Οι συνταξιούχοι ελληνικών Φ.Κ.Α. θα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται Ε.Κ.Α.Σ.

Για επιδοματούχους προνοιακών

Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης παροχών πρόνοιας, του αρμόδιου φορέα, αν ο αιτών λαμβάνει επίδομα (είδος, μηνιαίο ποσό, διάρκεια χορήγησης).

Για συζύγους συνταξιούχους

Οι ίδιες ως άνω βεβαιώσεις θα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο ή άλλο μέρος του σύμφωνου συμβίωσης, όταν αυτός/η είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού φορέα ή του Δημοσίου, της Ελλάδας ή του Εξωτερικού καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του φορέα συνταξιοδότησης, από το οποίο να προκύπτει το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που λαμβάνει.

Σε περίπτωση χηρείας

Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, του θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, στην οποία αναφέρεται αν ο/η/ χήρος/α δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση