Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους Ευρωπαίους πολίτες και τους φορείς λήψης αποφάσεων ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο, καθώς και ένα πολιτικό ζήτημα που απαιτεί διευρυμένες συνέργειες και την προαγωγή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Για το σκοπό αυτό προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν, μεταξύ άλλων, εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, εκπόνηση μελετών για τις επιπτώσεις του προσφυγικού ζητήματος στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η δημιουργία ενός διευρωπαϊκού δικτύου δήμων.

Ιστοσελίδα έργου: http://www.snapshotsfromtheborders.eu/

Σχετικά άρθρα