ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος ευφυών μεταφορών με στόχο την προώθηση της έξυπνης βιώσιμης και εναλλακτικής κινητικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των ΜΜΜ από κατοίκους και επισκέπτες αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μετακινήσεων στις περιοχές στόχου.