ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Κοιλάδας Πεταλούδων καθώς και στην προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος της Κοιλάδας με έμφαση στον πληθυσμό των πεταλούδων. Η εν λόγω πράξη αποτελείται από τα κάτωθι δύο υποέργα:
1ο Υποέργο: «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου».
2ο Υποέργο: «Διατήρηση και προστασία του οικοσυστήματος της Κοιλάδας Πεταλούδων Νήσου Ρόδου με έμφαση στο είδος Euplagia quadripuctaria (Poda 1761)».

Σχετικά άρθρα