Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσία Δόμησης)

  Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ελέγχου Κατασκευών είναι οι εξής:

 1. Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια κατασκευής, ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
 2. Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
 3. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
 4. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων για την εξέταση ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας.
 5. Προβαίνει στην επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις αλλοίωσης στοιχείων διατηρητέων κτιρίων.
 6. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, ετοιμόρροπες, επικινδύνως ετοιμόρροπες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
 7. Προβαίνει στην έκδοση αποφάσεων εξαίρεσης από την κατεδάφιση κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1337/83 και 1512/85, όπως αυτοί ισχύουν.
 8. Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
 9. Ελέγχει την στατική επάρκεια και ασφάλεια οικοδομών, κατασκευών, διατηρητέων κτιρίων.
 10. Τηρεί μητρώο αυθαιρέτων και προστίμων.

     Ειδικότερα είναι υπεύθυνο για:

 1. Σύνδεση ακινήτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας
 2. Καταγγελίες
 3. Επιβολή Κυρώσεων και προστίμων αυθαίρετων κατασκευών
 4. Προσφυγές κατά των πορισμάτων Ελεγκτών Δόμησης
 5. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων πρωτοκόλλων αυθαίρετων κατασκευών
 6. Επιτροπή της παραγρ. 9, άρθρο 24 του Ν.4014/12 (πρόχειρες κατασκευές & κατασκευές εντός παραδοσιακών οικισμών)
 Αναπληρωτής τμηματάρχης: Γιαννακόπουλος Ανδρέας
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241364 – 658
2241364 – 671, 673,677
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tkataskeues@rhodes.gr,