Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσία Δόμησης)

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών είναι οι εξής:

 1. Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, προελέγχου, αναθεωρήσεων και ενημερώσεων, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης, τοπογραφικό διάγραμμα) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
 2. Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα, τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία Φυσικών πόρων, Ενέργειας-ΑΠΕ και Βιομηχανίας.
 3. Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει και χορηγεί άδειες εργασιών μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.
 4. Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
 5. Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
 6. Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες, καθώς και την άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, κλπ.
 7. Εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις και αποφάσεις σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπως: νομιμότητα κτισμάτων προ του 1955, χώρων κύριας χρήσης, επιβολή εισφοράς σε γη ή μετατροπής της σε χρήμα για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κλπ.
 8. Τηρεί αρχείο φακέλων οικοδομικών αδειών, μητρώο ιδιωτών μελετητών και χορήγηση αντιγράφων.
 9. Προβαίνει σε διατύπωση προτάσεων για το χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων.
 10. Συστήνει και συμμετέχει στις προβλεπόμενες από τον νόμο επιτροπές σε θέματα αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.

     Ειδικότερα είναι υπεύθυνο για:

 1. Έκδοση Εγκρίσεων Αδειών Δόμησης-Ενημερώσεις & Αναθεωρήσεις Αδειών
 2. Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας
 3. Έγκριση Εργασιών Αυθαίρετων Κατασκευών-Άδειες Αποπεράτωσης Αυθαίρετων Κατασκευών
 4. Πράξη Έγκρισης Εκτελεσθείσων Οικοδομικών Εργασιών (Ν.1337/83, Ν.1577/85)
 5. Ανασύσταση οικοδομικού φακέλου
 6. Άδεια Κοπής Δέντρων
 7. Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης
 8. Βεβαίωση εξάντλησης συντελεστή δόμησης
 9. Βεβαίωση προϋφιστάμενου ακινήτου
 10. Αποστολή Αιτήσεων προς ΕΥΔΕ για ορισμό Ελεγκτών Δόμησης
 11. Χορήγηση Αντιγράφων οικοδομικών αδειών
 Τμηματάρχης: ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241364 – 659, 664
2241364 – 672, 678, 680
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tadeies@rhodes.gr,