Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Την  31η  Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 15.00,  καλείστε να προσέλθετε στην  Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των άρθρων 95 και 96 παρ. 2 & 3 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.5.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Έγκριση της αρ.338/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη μέτρων λήψη τρίτης δέσμης οικονομικών μέτρων υποστήριξης  λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα κατά Τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων ρυθμίσεων 1)  για την σύμφωνα με την  προβλεπόμενη από τον νόμο αναλογία  οφέλους, οφειλόμενη μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων όλων των κατηγοριών, και 2) για την σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο χωρίς πρόσθετα τέλη  ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατ’ επέκταση δημοτικούς κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και προβλεπόμενα μέτρα τάξης  από τις ίδιες διατάξεις νόμου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων στην Κοινότητα Μονολίθου από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, αρ.πρωτ.2/26973/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης Γραφείου 14 στον όροφο της Νέας Αγοράς Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ)  Τμήματος Ρόδου, αρ.πρωτ.2/28536/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Έγκριση παραχώρησης χώρων στο Παλιό Δημοτικό Σχολείo Απολακκιάς στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Δωδεκανήσου, αρ.πρωτ. 2/29974/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Υποβολή αιτήματος παραχώρησης με οικονομικό αντάλλαγμα, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, των κτηματολογικών μερίδων εντός των οποίων βρίσκονται τα σφαγεία Έμπωνας, αρ.πρωτ.2/26961/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Επανάληψη δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες των όρων Διακήρυξης , Διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Τοπικής Κοινότητας Κοσκινού, αρ.πρωτ.2/31607/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Υποβολή αιτήματος δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα, τμήματος Κ.Μ. από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός του οποίου βρίσκεται το Δημοτικό Σχολείο Αρχίπολης, αρ.πρωτ. 2/33930/2020.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2020 αρ.πρωτ. 16/29068/2020, 16/30959/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου).
 1. Έγκριση 01ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Κατασκευή νέου βοηθητικού γηπέδου στην ΤΚ Μαριτσών της ΔΕ Πεταλούδων» ως προς το άρθρο4: Χρονική διάρκεια  της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου, αρ.πρωτ.16/31041/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου).
 1. Έγκριση 01ης Τροποποίησης Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου  Λαέρμων του Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 4: Χρονική διάρκεια της Σύμβασης-Χρονοδιάγραμμα του έργου, αρ.πρωτ.16/31030/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου).
 1. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδοστρωμάτων της Δ.Ε, Πεταλούδων» αρ.πρτ.16/35347/2020.(Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου).
 1. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποκλεισμού της παλαιάς Ιταλικής γέφυρας Γαδουρά αρ.πρωτ.16/35322/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου).
 1. Έγκριση μεταφοράς έργων από τα πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», αρ.πρωτ.2/30570/2020. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Κυριακή Νικολαϊδου).
 1. Τροποποίηση-συμπληρωματική της απόφασης 1092/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για την καταβολή στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου, της αποτίμησης σε χρήματα των ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος των παρελθόντων ετών 2012,2013,2014,2015 και 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 97 του Ν.4483/31-07-2017, αρ.πρωτ.2/32988/2020. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Κυριακή Νικολαϊδου).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 48/06-07-2020   Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Φανών  με θέμα: Περί χωροθέτησης και έγκριση εγκατάστασης της επιχείρησης λούνα παρκ ιδιοκτησίας«Σ. Σπαρόπουλος-Δ. Σπαροπούλου ΟΕ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 49/06-07-2020   Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ΄αρ. 13/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δαματριάς με θέμα: “Δημιουργία διάβασης πεζών στην Τ.Κ. Δαματριάς της Δ.Ε. Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου (Α.Ρ.Μ.: 09/2020)”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 50/06-07-2020   Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ΄αρ. 45/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: “Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού Καμείρου στη Δ.Ε. Ρόδου (Α.Ρ.Μ.: 06/2020)”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ.  51/06-07-2020  Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την  Κ.Μ.2003 γαιών Καλυθιών, για την εγκατάσταση «Αποθήκευση – εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου» ιδιοκτησίας  της εταιρείας ¨ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 54/06-07-2020   Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της Κ.Μ.125 Γαιών Κοσκινού, επί χαρακτηρισμένης ως κτηματολογικής οδού ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ ΑΕ», για χρήση τουριστικών καταλυμάτων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 55/06-07-2020  Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου με τίτλο Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου, και ανάκληση της υπ’ αριθ. 42/2020 απόφαση της ΕΠΖ».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 56/06-07-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Χωροθέτηση/παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.(Έγγραφα ΑΠ 16/22627/27-5-2020, 16/29290/24-6-2020 Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 58/06-07-2020   Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της οδού Ακτή Μιαούλη και χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για μοτοποδήλατα στο κέντρο της πόλης (Α.Ρ.Μ.:05/2020)», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 59/06-07-2020   Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Δημιουργία διαβάσεων πεζών στην πόλη της Ρόδου (Α.Ρ.Μ.1/2020)». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 60/06-07-2020  Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα: «Δημιουργία διαβάσεων πεζών και ορισμός ορίου ταχύτητας στην ΔΕ Ιαλυσού (Α.Ρ.Μ.:07/2020)», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 62/06-07-2020   Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά  «Έγκριση παραχώρησης αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δύο ετών) (Έγγραφο ΑΠ 16/30449/30-6-2020 Δ/νσης Τεχν. Έργων και Υποδομών)». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 63/06-07-2020  Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά  «Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών με θέμα: «Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Αντωνίου Μιχαήλ – τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ.  65/06-07-2020  Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε., για έγκριση εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Κοινότητάς μας, κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εορτών του Δεκαπενταυγούστου και των Εννεαημέρων», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 1. Έγκριση σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην περιοχή της Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Καλυθιών (ΦΕΚ 1262Δ/2003, ΦΕΚ 1299Δ /2005, ΦΕΚ 522ΑΑΠ/2008) που περιλαμβάνει τα Ο.Τ 61,67,68,83 και 66 και διαβίβαση του θέματος προς έγκριση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αρ.πρωτ.1085/2020. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Βασίλειος Παπαποικονόμου).
 1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου, σε διάφορους φορείς, αρ.πρωτ.2/31009/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Καρίκης).
 1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου, σε διάφορους φορείς, αρ.πρωτ.2/31011/2020, (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Καρίκης).
 1. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς, αρ.πρωτ.2/32504/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Καρίκης).
 1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα προσθήκης αιθουσών στο Γυμνάσιο Κρεμαστής, αρ.πρωτ.2/31005/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Καρίκης).
 1. Τροποποίηση της υπ΄αριθ.116/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: ΩΙ1ΤΩ1Ρ-ΙΜ4) περί καθορισμού χρόνου και τόπου τέλεσης πολιτικών γάμων, αρ.πρωτ. 2/31619/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).
 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Εμποροπανηγύρεως Αγίας Μαρκέλλας 2020, τροποποίηση Κανονισμού, αρ. 10/2020 Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Παστίδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Αναστάσιος Σπανός).
 1. Τροποποίηση των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 844/2016, 845/2016 και 846/2016 που αφορούν : Αποδοχή ένταξης της πράξης «Δομή παροχής συσσιτίου και κοινωνικού φαρμακείου Δήμου Ρόδου με κωδικό ΟΠΣ 5002000 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Νότιο Αιγαίο 2014-2020» ως προς την αντικατάσταση των ομάδων έργου, αρ.πρωτ. 2/31398/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος).
 1. Επικαιροποίηση της 02ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α 72890 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ. 14/31810/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος).
 1. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, αρ.πρωτ. 14/29705/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος).
 1. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Ρόδου, αρ.πρωτ. 14/31813/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης ).
 1. Πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, αρ.πρωτ.5/29783/2020. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σάββας Καραταπάνης).
 1. Παραχώρηση χρήσης των αγροκτημάτων «Βάρης» και «Κάτω Καλαμώνα» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο Δήμο Ρόδου, αρ.πρωτ. 5/33086/2020. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σάββας Καραταπάνης).
 1. Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για τη χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Αγίου Σίλα Σορωνής 2020, αρ.πρωτ. 10/35169/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης).
 1. Επέκταση ωραρίου εργαζομένης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστριών σχολικής μονάδας, αρ.πρωτ. 2/33666/2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος