Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την 29η Νοεμβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30, καλείστε να προσέλθετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των άρθρων 95 και 96 παρ. 2 & 3 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 8 του Ν.4623/2019.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

01. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, έτους 2020 (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης).

02. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» στην πρόσκληση IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές & Πολιτιστικές υποδομές & δραστηριότητες των Δήμων», του Υπουργείου Εσωτερικών, αρ. πρωτ. 2/63624, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

03. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση ξύλινου πεζόδρομου επί της οδού Αυστραλίας έως το Λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου – Τομέας ΣΤ-Ζ» της μελέτης «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από τη θαλασσινή πύλη μέχρι Λιμένα Ακαντιάς», αρ. πρωτ. 16/62281/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

04. Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών Δήμου Ρόδου σε ισχύουσες Διαβαθμιδικές Συμβάσεις, αρ.πρωτ.16/61977/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

05. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

06. Υποβολή αιτήματος παραχώρησης δικαιώματος επιφανείας τμήματος των Κ.Μ. 500 γαιών Βατίου και Κ.Μ. 2000 γαιών Γενναδίου, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, αρ.πρωτ.2/56760/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

07. Ορισμός δύο (02) εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου για την τριμελή επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης με την 02η ΥΠΕ για την παραχώρηση της ΠΡΟΚΑΤ πτέρυγας του παλιού Νοσοκομείου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/61209/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

08. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης λόγω βαριάς νόσου του κ. Ηλία Παναγιωτάκη του Ιωάννη, για το κατάστημα 20 στο Εμπορικό Κέντρο των Αγίων Αποστόλων, αρ. πρωτ. 2/61765/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

09. Ορισμός μελών για Επιτροπή Παραλαβής για την «Αμοιβή εταιρειών διαχειριστικής περιόδου 2019 (Ορκωτοί Λογιστές), αρ. πρωτ. 2/60236/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

10. Έγκριση της αρ. 88/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ. 32/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου με θέμα: «Εξέταση ενστάσεων για την τροποποίηση Ο.Τ.441, Ο.Τ.442α και Ο.Τ.454 σχεδίου πόλεως Ρόδου, κατόπιν Δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

11. Έγκριση της αρ. 89/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ.33/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Ρόδου με θέμα «Τροποποίηση εντός του Ο.Τ. 11 και ευρύτερης περιοχής σχεδίου πόλεως Ρόδου», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

12. Έγκριση της αρ. 91/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της Αρ. 35/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Ρόδου με θέμα «Σημειακή τροποποίηση Ο.Τ.875- Ο.Τ.875Α – Ο.Τ.876 και Ο.Τ.878 πολεοδομικής μελέτης επέκτασης –αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής Ασγούρου», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

13. Έγκριση της αρ. 92/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της Αρ. 36/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Ρόδου με θέμα «Χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για Κ.Υ.Ε. στην πλατεία Αρχιμανδρίτη Χρύσανθου Μαρουλάκη – οδός Ακτή Μιαούλη (τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

14. Έγκριση της αρ. 93/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της Αρ. 3/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Γενναδίου με θέμα: «Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικού δρόμου στον οικισμό Γενναδίου βάσει του υπ’ αριθ. 594/2019 εγγράφου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα μελετών & εφαρμογών Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

15. Έγκριση της αρ. 94/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά έγκριση της αρ. 9/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Κρεμαστής με θέμα: Λήψη απόφασης για χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για Κ.Υ.Ε στην Κοινότητα μας (τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

16. Έγκριση της αρ. 95/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 165 γαιών Μάσσαρι για κατοικία επί Δημοτικής Οδού στην περιοχή Μάσσαρι, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

17. Έγκριση της αρ. 96/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση μελέτης «εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «νέας διώροφης οικοδομής καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον όροφο» στην Κ.Μ. 1579 γαιών Ασκληπιείου Ρόδου, επί αποχαρακτηρισμένου τμήματος παλαιάς επαρχιακής οδού Λάρδου – Κιοταρίου – Γενναδίου (ΦΕΚ 463/Δ/30-08-1990), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

18. Έγκριση της αρ. 97/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά παραχώρηση και χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ’ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή τέλους κοινόχρηστου χώρου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

19. Έγκριση της αρ. 118/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας που αφορά «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της οδού Αβέρωφ κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

20. Αίτημα για έγκριση συμμετοχής της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε εκθέσεις τουρισμού της Ελλάδας & του Εξωτερικού για το έτος 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

21. Μεταστέγαση Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, αρ. πρωτ. 14/56964/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

22. Έγκριση 02ης τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης -Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού- με κωδικό Ο.Π.Σ. 5000568, αρ. πρωτ. 14/56963/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

23. 2η Τροποποίηση της πράξης «Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, Δήμου Ρόδου» με κωδικό Ο.Π.Σ.5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 14/56962/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

24. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών Φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 14/56968/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

25. Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου», στον Άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, με κωδικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) (MIS) 5045833, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 14/60632/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριάντος).

26. Έγκριση υλοποίησης Πράξης «Βελτίωση συνθηκών στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου», με κωδικό Ο.Π.Σ. 5045833, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», αρ. πρωτ. 14/60631/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριάντος).

27. Ανανέωση συμβάσεων στην Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5001956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 14/63055/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριάντος).

28. Έγκριση δημοπράτησης ακινήτων για την πράξη «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5045833 στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π Νότιο Αιγαίο 2014-2020, αρ. πρωτ. 14/63463/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριάντος).

29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Ρόδου και της Α.Μ.Κ.Ε. «Εταιρεία Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας, Υγεία για Όλους» για την υλοποίηση του προγράμματος «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ», αρ. πρωτ. 14/63459/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριάντος).

30. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων Δινσης Προγραμματισμού, αρ. πρωτ. 2/58392/2019 & 2/59645/2019, (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου, κα Κυριακή Νικολαΐδου).

31. Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης, αρ. πρωτ. 2/58158/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

32. Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίας, αρ. πρωτ. 2/57119/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δ. Καμπούρης).

33. Αύξηση ποσού επιχορήγησης στο Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου, αρ. πρωτ. 5/62509/2019, (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σάββας Καραταπάνης).

34. Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων, αρ. πρωτ. 4787/12019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

35. Διατύπωση Άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στο έργο «Βελτίωση-Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο», αρ. πρωτ. 18/63137/2019, (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Σταμάτης).

36. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου στην επιτροπή καθορισμού χρήσης επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη, αρ. πρωτ. 2/63460/2019, (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου, κα Κυριακή Νικολαΐδου).

37. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), αρ. πρωτ. 3668/2019, (Εισηγητής: Αλέξανδρος Κολιάδης – Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Ρ.).

38. Έγκριση μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης για την εκτέλεση των έργων: α) «Βελτίωση Τεχνικού Ρέματος ΡΕΝΗ στην Οδό προς ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΜΩ στο ΦΑΛΗΡΑΚΙ» και β) «Διευθέτηση Ρέματος ΡΕΝΗ, ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, αρ. πρωτ. 16/63990 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

39. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου για το έτος 2020-2021, αρ. πρωτ. 2/63921/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

40. Σύμφωνη Γνώμη περί της Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Παράκαμψης της γέφυρας της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, στη θέση του ποταμού Μάκαρη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ