Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την  31η Μαρτίου 2020,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη,  καλείστε να συμμετέχετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018),  με τη δια περιφοράς διαδικασία για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 10 παρ.1  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 75/30-03-2020) καθώς και της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-2020) ,   στη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν:

  1. Έγκριση της υπ΄αριθ.  172/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη οικονομικών μέτρων υποστήριξης λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 (απαλλαγής από τέλη καθαριότητας/φωτιμού και κοινόχρηστου χώρου επιχειρήσεων, αναστολής από τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων, παράτασης και αναστολής οφειλών εκμισθωτών και εργαζόμενων επιχειρήσεων σε απαγόρευση λειτουργίας, απαλλαγής τροφείων παιδικών σταθμών, αναστολής μισθωμάτων επαγγελματικών  μισθώσεων και κυλικείων)»
  1. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικονομικού έτους 2020  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 163/2020) και αποδοχή χρηματοδοτήσεων & εσόδων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ