Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την  18η  Μαϊου 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα,  καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των άρθρων 95 και 96 παρ. 2 & 3 του Ν.3463/2006,  του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  με τη δια περιφοράς διαδικασία  η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 40 Εγκύκλιο (Α.Π. 20930/31-03-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών, με την αποστολή κατάστασης ψηφοφορίας των θεμάτων, με ώρα έναρξης  13.00 και λήξης  16.00 για  τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν:

Η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,  σύμφωνα με τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020,  άρθρο 10  παρ.1), αρ. φύλλου 75/30-03-2020   άρθρο 43 παρ.1,  την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ. 18318 /13-3-2020)  καθώς και τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και  Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-4-2020)  που αφορούν στην κύρωση  των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.

 1. Παραχώρηση χρήσης πάρκου  ΡΟΔΙΝΙ στην Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ρόδου (ΔΕΡΜΑΕ).
 1. Παραχώρηση χρήσης του Παλαιοντολογικού Μουσείου Αρχαγγέλου στην Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ρόδου (ΔΕΡΜΑΕ).
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και υποψηφίου για τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου.
 1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 10/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Χωροθέτηση –παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ΄εφαρμογή της κανονιστικής απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμόν απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή τέλους κοινοχρήστου χώρου (έγγραφα ΑΠ 16/8846/19-202020 Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 11/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση παραχώρησης αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δύο ετών ) έγγραφο ΑΠ 16/7382/14-2-2020 Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.
 1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 13/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου-εξόδου» οχημάτων στην ΚΜ 100Β γαιών Ρόδου για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ Γ & ΣΙΑ Ο.Ε. για χρήση «Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής» .
 1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 15/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου-εξόδου» οχημάτων σε τμήμα της Κ.Μ. 1725 Γαιών Καλυθιών επί Κτηματολογικής οδού για χρήση «εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος κλειστού τύπου» της επιχείρησης «Ε.ΚΟΚΚΟΝΟΣ – Ν. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Ο.Ε.».
 1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 16/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου-εξόδου» οχημάτων των Κ.Μ. 114, 105 γαιών Κοσκινού και ΚΜ 9 οικοδομών Κοσκινού, μέσω της Κ.Μ. 114 επί κτηματολογικού δρόμου για χρήση «Τουριστικών εγκαταστάσεων» ιδιοκτησίας εταιρείας «Κλεόβουλος Τ.Ξ.Ν.Ε. Α.Ε».
 1. Έγκριση της υπ΄αριθ.34/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σορωνής με θέμα:« «Λήψη απόφασης χωροθέτησης Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. Σπαρόπουλος- Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. στο Άλσος Αγίου Σουλά κατά την διάρκεια της πανήγυρης από 20-7-2020 μέχρι 31-7-2020».
 1. Έγκριση της υπ΄αριθ.35/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Παραδεισίου με θέμα:« « Περί χωροθέτησης της επιχείρησης Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.».
 1. Έγκριση της υπ΄αριθ.39/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2519 γαιών Αφάντου, επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, για χρήση κατοικίας» .
 1. Έγκριση της υπ΄αριθ.41/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Σύμφωνη γνώμη για έγκριση απότμησης και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επί των Μ.Γ. 678, Μ.Γ. 686Ζ και Μ.Ο. 195 Τριαντών, επί του Ο.Τ. 122 σχεδιου Πόλεως Ιαλυσού και επί της επαρχιακής οδού με  αριθ.2 «Ρόδος-Ιξιά-Τριάντα-Κρεμαστή-Παραδείσι-Θολός-Σορωνή-Φάνες-Καλαβάρδα-Σάλακος-Πηγαί-Αγ. Ισίδωρον-Σιάννα-Μονόλιθος-Απολακιά-Καταβιά)».
 1. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή Μονάδα με διακριτικό τίτλο “LINDOS MARE”, κατηγορίας τεσσάρων (4*) αστέρων με μελλοντική αναβάθμιση σε πέντε (5*) αστέρων, συνολικής τελικής δυναμικότητας 283 κλινών, επί εδαφικής έκτασης συνολικού τελικού εμβαδού 17.383,48 τ.μ. (ως προκύπτει από τις αρχικές Κ.Μ. 65 & 68 γαιών Λίνδου και την προσάρτηση των Κ.Μ 60 & 736 γαιών Λίνδου), στην περιοχή «Βληχά», της Δ.Κ Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης  “Δ. ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ – Μ. ΡΟΔΙΤΗΣ Α.Ε.”», αρ.πρωτ.18/19031/2020.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Παρακαλούμε τα μέλη του Δ.Σ. όπως ενημερώσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη γραμματεία του Δ.Σ. στο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της ανωτέρω Συνεδρίασης, δηλαδή από 13.00 έως  16.00, για  τη συναίνεση τους ή μη  στη δια περιφοράς διαδικασία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου,  καθώς και για τη ψηφοφορία των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης για κάθε ένα χωριστά.

2) Οι εισηγήσεις των θεμάτων έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου
(link https://www.rhodes.gr/synedriasis-dim-symvouliou/isigisis-epomenis-synedriasis/)