Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την 5η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 καλείστε να προσέλθετε στην 14η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.4257/2014, 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ.5 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) , του άρθρου 95 , 96 παρ. 2 & 3 και 163 παρ.4 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 7 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 6η Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00. Αν και πάλι το Σώμα δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη απαρτία η τρίτη Συνεδρίαση με απαρτία του 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του, θα πραγματοποιηθεί την 6η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης για το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Δήμου Ρόδου για τη χρήση οικονομικού έτους 2018, Αρ.Απόφασης Ο.Ε 304/2019.

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ