Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 16:00, καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, Παρ. 02 & 03 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις Εγκυκλίους 18318/13.03.2020, 40/31-03 και 163/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τους Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76/3.4.2020 και Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/25-04-2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π αντίστοιχα ,  την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το Άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου», καθώς και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του ‘Αρθρου 12, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ. Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ. 03 του Άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ. Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988).

 

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου κεκλεισμένων των θυρών και με τηλεδιάσκεψη για τα μέλη που αδυνατούν να προσέλθουν στην αίθουσα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

 

  1. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2020, Δήμου Ρόδου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

 

  1.  Ορισμός πληρεξούσιας δικηγόρου της κας Κεφαλίδου Φωτεινής του Ιορδάνη, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜΔΣΑ16635) και κατοίκου Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 52, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών-περιουσιακών διαφορών) κατά την εκδίκαση της από 05-12-2019 Γ.ΑΚ. 7310 και Ε.Α.Κ. 196/2020 κατά του Δημοσίου και του Δήμου Ρόδου αγωγής της Ρότσου Αγγελικής-Πηνελόπης του Κωνσταντίνου, Αρ.762/2020 Απόφαση Ο.Ε ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

 

  1. Λύση μισθωτικής σχέσης και έγκριση των όρων της σύμβασης χρησιδανείου για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση της Κ.Μ. 4354 Γαιών Μονολίθου, για διαμόρφωση και κατασκευή χώρου εναπόθεσης λυμάτων του αποχετευτικού δικτύου του χωριού Μονόλιθος, καθώς και εγκατάσταση του Βιολογικού Σταθμού, αρ. καταχώρησης (6) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
  1. Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 1154/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην «Αποδοχή ή μη Αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρόδου», αρ. καταχώρησης (17) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

 

  1. Πραγματοποίηση στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από τον Κτηνίατρο Παναγιώτη Μαργιέ, αρ. καταχώρησης (3) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Σταμάτης).

 

6. Πραγματοποίηση στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από τον Κτηνίατρο Μαρίνη Σταθόπουλο αρ. καταχώρησης (23) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Σταμάτης).

 

  1. Πραγματοποίηση στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από τον Κτηνίατρο Αντωνία-Μιχαλίτσα Χατζηδιάκου αρ. καταχώρησης (34) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Σταμάτης).

 

  1. Συμπλήρωση της υπ’αριθ. 806/25-10-2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον «ορισμό των δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των  διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.4483/2017», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Σταμάτης).
  1. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης.

 

  1. Έγκριση δαπανών Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, αρ.πρωτ.2/53835/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αλέξανδρος Κολιάδης).

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος