Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Την 22α Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.30΄ καλείστε να προσέλθετε στην  3η Τακτική Συνεδρίαση για το 2019  του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και  του άρθρου 95 του Ν.3463/2006.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

Eνημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΠ

(Εισηγητής: Σ.Πετράκης-Πρόεδρος Δ.Σ.ΔΟΠ)

1.1.Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου»(Αρθρ.227 Ν.3463/2006 & ΦΕΚ Α’΄129/5.6.2014).

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

2.1.Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019 .

2.2. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2019».

2.3.Αποδοχή ή μη Αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας, αρ.πρωτ.2/7626/2019.

2.4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης ,αρ.πρωτ. 2/6755/2019.

2.5.Έγκριση – Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης,  αρ.πρωτ. 2/6757/2019.

2.6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση κλιματιστικών και λεβήτων του Δήμου Ρόδου,  αρ. πρωτ. 2/7297/2019.

2.7. Έγκριση –Πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την συντήρηση ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου Ρόδου,  αρ. πρωτ. 2/7709/2019.

2.8. Έγκριση –Πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων πυλών Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, αρ.πρωτ.2/7707/2019.

2.9. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής Ανταλλακτικών Ανελκυστήρων, κτλ, για το έτος 2019, αρ.πρωτ.2/7712/2019.

2.10. Επικαιροποίηση της αρ.1398/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,αρ.πρωτ.2/6604/2019.

2.11.Έγκριση διαγραφής οφειλής  ΑΠ.ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ,αρ.πρωτ.2/5756/2019.

2.12. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΧΡ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,  αρ.πρωτ.2/6162/2019.

2.13.Έγκριση διαγραφής οφειλής Ι.ΤΖΕΚΟΣ, αρ.πρωτ.2/7295/2019.

2.14.Έγκριση διαγραφής οφειλής PJESHTRI SAMI ADE, αρ.πρωτ.2/7483/2019.

2.15.Έγκριση  διαγραφής οφειλής ΕΥΔ.ΜΑΥΤΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ, αρ.πρωτ.2/5972/2019.

2.16.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΑΦΟΙ ΜΠΗΤΡΟΥ, αρ.πρωτ.2/6509/2019.

2.17.Έγκριση διαγραφής οφειλής Ν.ΜΑΡΟΙΝΕΛΗ, αρ.πρωτ.2/7229/2019.

2.18.Έγκριση διαγραφής οφειλής οφειλής ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, αρ.πρωτ.2/5366/2019.

2.19.Έγκριση διαγραφής Γ.ΚΩΣΤΗΣ,αρ.πρωτ.2/7001/2019.

2.20.Έγκριση διαγραφής οφειλής  Ε.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΑΒΕΕ,αρ.πρωτ.2/7027/2019.

2.21.Έγκριση διαγραφής οφειλής της LEASEPLAN HELLAS, αρ.πρωτ.2/7618/2019.

2.22.Έγκριση διαγραφής οφειλής Δ.ΜΑΣΤΟΡΕΛΗ,αρ.πρωτ.2/7627/2019.

2.23.Έγκριση διαγραφής οφειλής της Γ.ΣΑΛΤΑΣ-Α.ΝΙΚΑΣ,αρ.πρωτ.2/7634/2019.

2.24.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ,αρ.πρωτ.2/6799/2019.

2.25.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΣΙΣΑΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,αρ.πρωτ.2/6810/2019.

2.26.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, αρ.πρωτ.2/6787/2019.

2.27.Έγκριση διαγραφής οφειλής Α.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, αρ.πρωτ.2/8393/2019.

2.28.Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Αφάντου «Παναγιά Καθολική»,αρ.πρωτ.2/8421/2019.

2.29.Έγκριση διαγραφής οφειλής  RUCI ENEA, αρ.πρωτ.2/6592/2019.

 

Θέματα Τμήματος Αξιοποίησης –Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Εισηγητής: Εντεταλμένος-Δ.Σ. κ.Δ.Μουτάφης)

2.30.Υποβολή αιτήματος δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα της Κ.Κ.1888351 γαιών Αρχαγγέλου εντός της οποίας εκτείνεται ο Παιδικός Σταθμός Κολυμπίων, αρ.πρωτ.2/7718/2019.

2.31.Έγκριση παραχώρησης χώρου Δημοτικών Κατασκηνώσεων Κολυμπίων.

 

3.ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

(Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας κ.Ε.Κορναρόπουλος).

3.1.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών  αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

 

4.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος κ.Ε.Χατζηϊωάννου)

4.1.Καθορισμός του κωδικού ΚΑ 20-6211.002 του προπϋ/σμού οικ.έτους 2019, ως δεκτικός έκδοσης  χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,αρ.πρωτ.16/7863/2019.

4.2.Έγκριση 2ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες της δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από θεομηνίες του 2013, αρ.πρωτ.16/8422/2019.

4.3.Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής της Υπηρεσίας «Αναγόμωση πυροσβεστήρων Δήμου Ρόδου», αρ.πρωτ.16/7995/2019.

 

5.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγητής : Δήμαρχος κ.Φώτης Χατζηδιάκος)

5.1.Αποδοχή  χρηματοδότησης αρ.πρωτ.2/8107/2019.

 

6.ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Φ.Κρεμαστινού)

6.1.Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα 3 Αστέρων με την επωνυμία «RELAX» τελικής δυναμικότητας 194 κλινών (οι οποίες προέκυψαν μετά από αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες εντάχθηκαν στον Ν.4178/2013) σε γήπεδο επιφάνειας 8.568,00τ.μ. στην θέση ΚΟΛΥΜΠΙΑ στην ΔΚ/Ε Αφάντου ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡ. ΞΕΝ. & ΕΜΠ. ΕΠΙΧ. ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ» με ενσωμάτωση στους όρους του σχεδιασμού και λειτουργίας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, (έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ) κατά την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία (άρθρο 12 Ν.4014/2011 ως ισχύει) της Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων», αρπρωτ.18/7353/2019.

6.2. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μετεγκατάσταση πλωτής  μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη μισθωμένη θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Νησίδα Δρόσι, Δήμου Ρόδου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κατά 520 μέτρα νοτιότερα, με ετήσια δυναμικότητα 360 τόνους του φορέα ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ,αρ.πρωτ.18/5699/2019.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΠΑΡ

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΡ κ.Σ.Κυριαζής).

7.1.Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Ρόδου (ΔΟΠΑΡ), αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 80/2019.

 

8.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Κορωναίος).

8.1.Τοποθέτηση παιδιών στις δομές Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρόδου μετά την ύπαρξη κενών θέσεων και την υποβολή σχετικών αιτήσεων για το παιδαγωγικό έτος 2018-2019, αρ.πρωτ.2/8743/2019.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ