ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 503                                                                       Ρόδος, 18-03-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 22ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση στις 22 του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου με θέματα:

1. Ορισμός μέλους και αναπληρωτή αυτού, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων και συγκρότησή της.

2. Σχετικά με την προσωρινή – μονομερή παραχώρηση της απλής χρήσης του κτιρίου επιβατών του Λιμένα Λιβαδίων Τήλου στην ‘’Ανεμογιάννη Καλλιόπη του Γεωργίου’’, για την χρήση του ως Κυλικείου.

3. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών

4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών και προμηθειών της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ

5. Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη της εταιρείας EASYNET IKE ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών: “Συντήρηση, διάτρηση και διαχείριση λογισμικών με επί τόπου παρουσία στις περιοχές ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. »

6. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης προμηθειών με αντικείμενο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου

7. Σχετικά με την έφεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου κατά της υπ’ αριθ. 180/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε μετά από αγωγή 5 υπαλλήλων της Υπηρεσίας ΙΔΑΧ και αφορά στην καταβολή επιδομάτων αδείας και δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων για τα έτη 2015 και 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

NO COMMENTS