ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 226                                                                                                         Ρόδος,      11-02-2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ  15ης  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019  ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση  στις  15 του μηνός  Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου  με  θέματα:

  1. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών

2. Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/1975 στον πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) Αξιώτη Επαμεινώνδα του Μιχαήλ.

3. Εξέταση πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την επιλογή αναδόχου για την ετήσια (1 έτος) ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια των σχεδίων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων του Εμπορικού Λιμένα Ρόδου και των λιμένων Κολώνας, Ακαντιάς και Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου, σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, προϋπολογισμού 349.999,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 01/2017 Διακήρυξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Εξέταση αιτήματος Δήμου Κάσου για την εκ νέου παραχώρηση χρήσης της αίθουσας επιβατών του κτιρίου επιβατών Λιμένα Φρυ Κάσου (όπως αυτή απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα), για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών εν λόγω Λιμένα, για την εύρυθμη λειτουργία του, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, για μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα.

5. Εκχώρηση – διάθεση χρήσης μέσων φορτοεκφορτώσεων στο Σωματείο φορτοεκφορτωτών Λιμένα Ρόδου (Σ.Φ.Λ.Ρ.).

6. Έγκριση 3ου λογαριασμού του έργου «αποκατάσταση ζημιών τμήματος αβαθούς κρηπιδώματος τουριστικού λιμένα Ρόδου» εργολαβίας VAST – MAKE I.K.E. ποσού 7.388,87 € με Φ.Π.Α.

7. Έγκριση πρακτικού Ι του έργου: «Eπέκταση ξύλινου πεζοδρομίου επί της οδού Αυστραλίας έως το λιμάνι Aκαντιάς Ρόδου-τομέας στ-ζ της μελέτης: «Aνάπλαση παραλιακής ζώνης από τη θαλασσινή πύλη μέχρι λιμένα Aκαντιάς»

8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου λιμένα Ακαντιάς», αναδόχου Σταμάτης Λιναρδος & Σία ΕΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

 

NO COMMENTS