Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Προϊστάμενος

 Αναπληρωτής Διευθυντής: ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Νικόλαος
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 64682
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dpoleodsxed@rhodes.gr

 

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού έχει την ευθύνη του χωροταξικού και πολεοδομικού  σχεδιασμού στα όρια του Δήμου.

Προωθεί την υλοποίηση του πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού,  την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
Προτείνει, μελετά, επιβλέπει και εφαρμόζει Γενικά Πολεοδομικά σχέδια, Πολεοδομικές Μελέτες, Πράξεις Εφαρμογής  υπό τις ρυθμίσεις   ενός συνολικού σχεδιασμού.
Προωθεί την  εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Συμμετέχει στη σύνταξη  των  Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου και των οργανισμών του, ώστε να συνάδουν  με τους  στόχους της χωροταξικής και πολεοδομικής ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου.
Τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων, πινακίδων εφαρμογής εγκεκριμένων σχεδίων, όρων δόμησης, εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής, παρέχει  πληροφορίες και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από της ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ειδικότερα για την εξυπηρέτηση των πολιτών χορηγούνται:

Βεβαίωση Όρων Δόμησης(κατόπιν αιτήσεως )
Βεβαίωση Χρήσεων Γης (κατόπιν αιτήσεως)
Βεβαίωση Αρίθμησης Οδών (κατόπιν αιτήσεως)
Βεβαίωση Πλάτους Οδού
Βεβαίωση Μετονομασίας Οδών
Βεβαίωση Χαρακτηρισμού Οδού
Βεβαίωση Χιλιομετρικών αποστάσεων στα όρια του Δήμου Ρόδου
Βεβαίωση Υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας σύμφωνα με τον 1337/1983(κατόπιν αιτήσεως)
Βεβαίωση Υποβολής Εισφοράς σύμφωνα με τον 1337/1983
Βεβαίωση Διατηρητέου Κτιρίου
Απόσπασματα Πολεοδομικών Σχεδίων
Χάραξη Ρυμοτομικής Γραμμής Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως επί του Εδάφους
Απαντήσεις σε Αιτήματα Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου
Για να εκτυπώσετε μία κενή αίτηση

Αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

 Τμηματάρχης: ΣΩΤΗΡΑΚΗ Σταματία
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 64685
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ssotiraki@rhodes.gr

Στην αρμοδιότητα του εμπίπτουν η μελέτη, η επίβλεψη και η παρακολούθηση:

1. Των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και ΣΧΟΟΑΠ
2. Των Πολεοδομικών Μελετών (ΠΜ), όπως μελέτες επεκτάσεων πόλεων ή οικισμών, μελέτες αναθεωρήσεων − τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων, μελέτες Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), μελέτες άλλων πολεοδομούμενων περιοχών (όπως παραγωγικών πάρκων κ.λπ.) καθώς και μελέτες αναπλάσεων ή άλλες ειδικές πολεοδομικές μελέτες.
3. Της έγκρισης τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων
4. Των γενικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τους στόχους του πολεοδομικού σχεδιασμού
5. Του καθορισμού των ορίων οικισμών μέχρι (2) χιλιάδων κατοίκων, των όρων και περιορισμών δόμησης.
6. Της σύνταξης προκαταρκτικής πρότασης ανάπλασης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α).
7. Της γνωμοδότησης για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής ειδικών κτιρίων.
8. Της παροχής βεβαιώσεων σχετικών με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, τις Πολεοδομικές Μελέτες, τα Ρυμοτομικά Σχέδια Πόλεως, τα όρια των οικισμών, τις ΖΟΕ, τις περιοχές Natura, επιτρεπομένων χρήσεων για γήπεδα εκτός σχεδίου, εντός ορίων ΓΠΣ, αρτιότητας – οικοδομησιμότητας, θεώρησης όρων δόμησης, κατάτμηση γηπέδων − οικοπέδων κλπ.

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στα τμήματα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Η γραμματεία έχει την ευθύνη της τήρησης του πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων, τηρεί αρχείο αλληλογραφίας. Τηρεί βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων επιτροπών. Έχει την ευθύνη αποστολής της αλληλογραφίας, επίδοσης εγγράφων, εκτέλεσης εξωτερικών εργασιών.

 Τμηματάρχης: ΡΟΔΗΣ Νικόλαος
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 64655
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nrodis@rhodes.gr

Στην αρμοδιότητα του εμπίπτουν τα εξής:

1. Η κτηματογράφηση και η σύνταξη πράξεων εφαρμογής
2. Η επίβλεψη και κύρωση μελετών πράξεων εφαρμογής.
3. Οι πράξεις τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας
4. Διαχείριση κυρωμένων πράξεων εφαρμογής (επιβολή εισφοράς – διορθωτικές πράξεις)
5. Μελέτη και Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών
6. Έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
7. Η διαδικασία απαλλοτρίωσης ή κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, της εκτέλεσης δημοσίων έργων Οδοποιίας, δημοσίων κτιριακών έργων, κλπ, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών.
8. Η οριοθέτηση ρεμάτων και ο καθορισμός ζωνών απαλλοτρίωσης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών.

 

 Τμηματάρχης: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘανάσιος
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 64689
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tkataskeues@rhodes.gr

Στην αρμοδιότητα του εμπίπτουν τα εξής:

1. Η οργάνωση και λειτουργία ενός ψηφιακού συστήματος, ικανού να ενσωματώνει, αποθηκεύει, προσαρμόζει, αναλύει και παρουσιάζει γεωγραφικά συσχετισμένες τις πολεοδομικές πληροφορίες σε συνεργασία με το τμήμα γεωπληροφορικής.
2. Η παραγωγή χαρτογραφικών υποβάθρων για τις ανάγκες σχεδιασμού και ανάπτυξης του συνόλου του Δήμου Ρόδου.
3. Η τήρηση αρχείου των υποβάθρων που αφορούν στις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, Natura, Ζ.Ο.Ε. κ.τ.λ.
4. Η τήρηση αρχείου καθορισμού γραμμών αιγιαλού
5. Ο σχεδιασμός και η κατάταξη των οδικών δικτύων
6. Η ονοματοθεσία και αρίθμηση των οδών.
7. Η τήρηση αρχείου των διατηρητέων κτιρίων.
8. Η εκτέλεση των τοπογραφικών εργασιών που αφορούν στην καταγραφή της Δημοτικής περιουσίας.
9. H μέριμνα για την σύνταξη σχεδιαγράμματος για κάθε ακίνητο και για την μεταγραφή των ακινήτων του Δήμου.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως (κατόπιν αιτήσεως)- έντυπο ένστασης

Διαβάσετε την εγκύκλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής που αφορά την “Πληρότητα αιτημάτων για θεώρηση όρων δόμησης και χρήσεων γης. Τήρηση προδιαγραφών σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων”